Black Rhino
Ditšhukudu tše ntsho

© Roger de la Harpe

Leina

Ditšhukudu tše ntsho [Diceros bicornis sp – mehuta ye mentši mo Afrika]

Ponalo

Dipoo di imela dikhilokere tše lekanago le 1 200 gomme dikgomo tšona di imela dikilogram tše lekanago le 800. Ka fao mohuta wo ke wo monyane go feta ditšhukudu tše tšhweu. E bile e ka fapantšhwa gape le ditšhukudu tše tšhweu ka molomo wa go šupa ka godimo. Go fetiša mo, hlogo ya tšhukudu ye tšhweu, ye nyane e swerwe godimo. Ditsebe tša tšona di swana le porompeta mme e ngokolo. Mmu wo e kgokologa go wona, o laetša mmala wa letlalo la yona.

Dijo

E phela ka go ja mehlare, mašoka le dinoko. Fela ge e le gare ga gatelelo ya tlala e ja bjang. Dikala le kutu di ubula ke molomo wa go šupa godimo, e be e gogela gare ga molomo, e be di segwa ke meno goba ka go hlagunya. Ge dikala di segiwa di dumelela gore di kgone go jega Ba o tseba ka dipidi ba kgone go hwetša thuto ka botlalo go bona gore ke tshepešo efe yeo e rategago.

Pelego

Nako ya go rua ga go na sehla. Ka nako ya tlamano, tše tona di kgarametša tše tshadi ka manaka a ona. Nako ya go rua e nale go ba e telele e bile ke mohla yo šoro. Dikgomo di thoma go belega ka mengwaga ye hlano goba tshelela.

Boitshwaro

Ka go kitima di kgona go kitima lebelo la go lekana le dimillimetere tše 55. Marole a ditšhukudu tše tšhweu ka nako ye ngwe a nale go khubetša ke ditšhukudu tše ntshu ka marole wa ona. Bogololo ba lefolo bja Dipoo bo laetšwa ke hwetšago ya dijo le meetsi. Ge Dipoo tše nnyane di ka timelela di a tswa gare ga lefolo di ka bolawa. Dipoo di bodutu gomme di phela fela le tše tshadi ka nako ya oestrus cycle.

Moo di hwetšwago gona

Setšhaba sa Afrika se fokotšegike go tloga 65 000 in 1970 go 2 400 in 1995, ge ba be ba bala. Setšhaba se sentšhi sa ditšhukudu se hwetšagala mo Africa Borwa, Namibia, Kenya le Zimbabwe. Mohuta wo, go lebelega go le oma. Se se raraganang matsapa a poloko, ke lebaka la gore di subspecies tše nne di dumeletšwe gare ga phatla ya mehutahuta ya ditšhukudu. Of D.b. bicornis, setšhaba se sennyane hlomilwe kua southwestern South Africa, of D.b. michaeli, tšeo di tlošitšwego di hlomelwe gape kua iAddo Elephant National Park, Afrika Borwa. D.b nako ye ngwe di hwetšagala kua northern and eastern bja Afrika Borwa.

Lenane dintlha

Ditšhukudu tša Afrika di ka gare ga bohloko kudu ka lebaka la go namelela ga go rekiswa ga le naka la yona, le theko ya manaka a ditšhukudu di ba bokoa fo feta cocaine. Ke ka lebaka la taba ya gore batho ba kgola maaka ka kua bohlabela a gore manaka a bogale. Selo se se ka se eme go fithila maitshwaro a batho ba kua Bohlabela a fetoga le ge go na le megopolo ya setšaba.