I-Confluence e-Mapungubwe

Ukuhlangana Kweenarha Ezintathu

©Roger de la Harpe
Indawo eqakathekileko ephagenapha kulapha kugelezela khona imilambo emibili ibese itjhuguluke ibe mlambo munye ye-Limpopo nomlambo iShashe. Nekuyindawo lapha kuhlangana khona iinarha ezintathu. Ukwenzela bona abantu bakghone ukubona kuhle indawo le, abaphathi bephaga le bakhe iplatfomu ekulu yamaplanka namkhana isitetjhi, phezu kommango otjhigamileko oqale ngehlangothini le-floodplain.

Lokha ujame esqongolweni sentaba, ubona iBotswana ngesandleni sakho sesincele, iZimbabwe ngesandleni sakho sokudla. Umkhanyo omncani ohlahla indlela eshlengeleni esincani phakathi kwendawo lapha kugelezela khona imilambo emibili bese itjhuguluke ibe mlambo munye, itjengisa ngokunembako lapha iinarha ezintathu zihlangana khona. Kodwana nawungaphezulu lapha ungakhamba khona, ukuqakatheka kwemigcele ye-Goegraphy nepolotiki itjhuguluka iphenduka ilize. Itjhuguluka imida ebonakala kwaphela emamebheni kanye neenqondweni zabantu.

Esikhundleni salokho kuhlangana imilambo emibili. Nawusuka ePumalanga uya etjhingalanga kuneLimpopo ekulu esamlotha ngebala, njengombana u-Rudyard Kipling ayibeka njalo. Ukusuka ePumalanga kusuka ifluri eyisanda yomlambo i-Shashe ogeleza kwaphela lokha kunenkhukhula, kwaze ngelenze ilanga kwadabuka idarada yawo, okwenza bona iinlwane zelwandle zikghone ukuzikhambela ngendlela ezikghona ngayo zize emanzini asemlanjeni lo.

Ama-Picnics Neendawo Zomqaliso

©Roger de la Harpe
I-Confluence (indawo lapha kugelezela khona imilambo emibili ibese itjhuguluke ibe mlambo munye), iyindawo lapha iimvakatjhi ezivakatjha emini zithanda ukwenzela khona ama-picnic. Kwakhiwe amatafula kanye nemabhanga ngaphasi kwemithunzi yotjani, begodu kunevikili elincani eliqatjhisa ngeentofu zerhasi. Ivikileli lithengisa nenamaneyidi kanye nama-snacks, kodwana lalingakavulwa mhlana ngiyileko.

Kuneendawo ezingaphezulu lapha ungakhamba khona ezine, (Nakuphuma ilanga, nalitjhingako, Indawo lapha kugelezela khona imilambo emibili ibese itjhuguluke ibe mlambo munye, nendawo eqakathekileko) nawuse ndaweni ezinezi zoke ukghona ukubona kuhle indawo lapha kugelezela khona imilambo emibili ibese itjhuguluke ibe mlambo munye. Kuyindawo ethulileko, begodu nangabe nawe uthulile, ukghona ukuzwa isimbi ebotjhelwa entanyeni yekomo ilila kude le eZimbabwe. Ngakwelinye ihlangothi lalapha kwenziwa khona ama-picnic kunendledlana ekusa e-Pinnacle Deck. I-Pinnacle Deck yindawo ekulu ethethe ingaphakathi lephaga loke, nekuyindawo enombala obomvu ezele imithi kanye namahlathi. Nanyana ingase yihle khulu njenge - confluence (ndawo lapha kugelezela khona imilambo emibili ibese itjhuguluke ibe mlambo munye) ungaya kiyo ngombana kulibangana elincani ukuya kiyo.

Translated by Lizzy Shongwe