Civet

© Nigel Dennis

Lebitso

Civet [civettictis civetta]

Tjhebahalo

African Civet e kgutswane, e nale boya bo boima e mmala o moputswa, ka matheba a matsho a beilweng ka mola mmeleng. Maoto a yona a mabedi ho isa la boraro a matsho le mohatla. Sefahleho sa yona setiile ebile se seputswa le bosweu bo phunyeletsang le botsho ho potapotileng leihlo hoya fatse sefahlehong. Molala wa yona o molelele o nale mela e mesweu le botsho e lebileng fatshe mahlakoreng ha ngata mola o le mong o kwaleha ka mela e mmedi, ele nngwe e ka tlase le ele nngwe e ka hodimo.
E nale moriri o mokgutswane molaleng e bolelele ba sentimitara tse 3-10 ka bolelele bo yang ka mokokotlong. Civet e nale meno a 40. Enale poro tse hlano tse kgonang ho pata manala. E nale matswele a 6, hloho ya yona le mmele wa yona e bolelele ba milimitara tse 680-890, bolelele ba mohatla ke milimitara tse 445- 63, le boima ba tsona ke kilogram tse 720. Mma o motsho le bosweu kapa matheba a masehla, mela le mabanta. Moriri o molelele o mahwashe o nonne mohatleng. Ho tlowa Viverra, Civetticis e qollwa ka leino le le lelele le morao.

Diet

E ja dijo tse fapaneng jwalo ka diphoofolo tse shweleng, ditweba, dinonyana, mahe, mekgodutswane, dinqanqane, dikankrapa, dikokonyana, ditholwana le meroho. Fariki le manamane ka nako e nngwe. Ke phoofolo e mafolofolo bosiu, eba mafolofolo hora ha tsatsi le dikela ha tsomana le kokonyana, ditweba, mekgodutswane, dinqanqane, dinonyana le ditholwana.

Tswalo

Tse tshehadi di hola bakeng sa thobalanoha di na le selemo, mmedi tswala madinyane a 1-4. Tse nyane di lefifi, di kgutswane ebile di bonolo ho feta boya ba tse kgolo. Metako ya tsona e ya fokola ho feta tse kgolo. Di kgona ho kgasa di qeta ho hlaha, mokgwa wa maoto a wona a kgona ho e tshehetsa ka tsatsi la bohlano. Di qala ho tlohela sehlahla ka matsatsi a 17-18, mme matshwao a papadi a bonahala ha ena le beke tse pedi. Madinyane a tshepetse lebese la mma lona bakeng sa beke tse tsheletseng. Ka mora 42 days mma tsona o di fepa dijo tse tiileng. Kgweding ya bobedi di tshwarela dijo ka botsona.

Behaviour

African Civet e tiile, ntle le ha e tswala. Tsebo ka bodulo e lekantswe ka baka la hore e tsoma bosiu ebile e phela bophelo ba sephiri. Di tshwaya sebaka sa tsona di bapatse boteng ba tsona ka ho tlotsa mantle ho dima ho hong milimitara tse 350 bohole, e nale monko o ka dulang dikgwedi tse 3. Civic di rata bo mong mme di nale mokgwa ikgethileng wa pono, monko, kutlo le poisano. E ngwe le e ngwe e nale tlhaloso le ho tshwaya sebaka hantle haholo.

Bodulo

Di phela morung le lefatsheng le bulehileng, e bonahala e hloka tshireletso ya jwang bo bolelele motsheare. Ha di fumanehe ha bonolo mabatoweng aommeng Afrika. Di fumaneha dibakeng tse pela metsi tsa moshwelella. E bonahala esebedisa mekoti kapa sehlaha ho hodisa bana. Ke phoofolo e mafolofolo bosiu,e rata sebaka sa yona, empa e ya metsing bakeng sa ho tola.

Moo di fumanehang teng

Di fumaneha merung le mahwatateng a borwa le bohareng ba Afrika. Ha e fumanehe mabatoweng a ommeng, le ha hole jwalo e ka fumaneha mabatoweng ao ho nang le tshebetso ya a noka e fitisetsang tse ommeng tse kang Nigeria, Mali le Chad.

Dira

Di bolawa ke Ditau, Diphiri le Dinkwe. Fumana haholwanyane ka Civet.