Tinyoni taseMapungubwe

Kubhaca kwe Nyoni eMaloutswa

©Jacques Marais
Likhono letinyoni eMapungubwe alipheli. Lephakhi isendzaweni lenetemvelo ngasemgwacweni kanye nalenye inombolo yetinhlobo tetinyoni letingavela. Kungumcabango kutsi lesigodzi sitfwele tinhlobo letingaba ngemakhulu lamane.

Inyoni lebhacako yase Maloutswa yakhiwe ngasekugcineni kwesigodzi semanti kuncenye yasesilungwini yephakhi. Isendzaweni lesebhandeni lelipatalele lendzawoyetingodvo kanye nemahlatsi emanyeva endzaweni leyomile, ihlukile kundzawo yematje lese Mapungubwe hill. Lendzawo lengase kubhaceni yabekwa yabaphansi kabikabi, kepha indlela yemvelo iyalungiswa kancane kulamapulazi ekulima.

Lendzawo ilungele kudlala nekubuka tinyoni. Yakheke dvute ne Khempu Yemathende Lasemahlatsini eLimpopo.

Translated by Phindile Malotana