Sea Urchin

© Jean Tresfon

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Sea urchin

Ligama Lesayensi

Echinoidea

Linani

Ingangemashumi lamatsatfu nesitfupha emasentimitha, silinganiso silishumi nakubili ngemasentimitha.

Kutiveta

Incumbi yato tinemitimba leyisaglophu nesigogo lesine calcium carbonate. Tivalwe ngematsambo ebudze lobuhlukene nekucina. Libala lihluka kusuka kulelimnyama, luhlata losasibhakabhaka, luhlata kanye namhlophe loya kuluphuti nabovu.

Satiso Setintfo

Likilasi le Echinoidea liwela ngephansi kwe Echinodermata phylum, lelifaka tonkhe tinkhanyeti (Lwandle, Lusiba kanye neMatsambo lephukako) kanye neCucumber yaselwandle. Imitimba inelilayini lelibonakala ngaphandle (njengetihwayela telisondvo).
Tihamba ephayiphini lelincane letinyawo. Titfolwa ematjeni noma titifihle esihlabatsini (Esihlabatsini semali). Tingenta silondza lesibuhlungu nematsambo laphukako bese enta kutselela.

Kudla Kwato

Tidla titjalo letincane letihluma emantini noma eceleni kwemanti.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza nasetindzaweni letishisako letinelwandle mhlabawonkhe.

Tilwane Letatiwako

Flower urchin
Toxopneutes pileolus
Needle urchin
Diadema setosum
Slate pencil urchin
Heterocentrotus mammillatus