Sea Urchin

© Jean Tresfon

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Sea urchin

Igama Lesayensi

Echinoidea

Ubungako

Ikhula beyibe masenthimitha amatjhumi amathathu nesithandathu, ubuncani bazo ziba masenthimitha alitjhumi nambili.

Ikambiso Yokufanisa

Inengi lazo linemizimba erondo kanye neqephe elimumatha amakhemikhali. Imbeswe masasa wobude obuhlukako begodu abanzi nofana adege. Imibalazo ihluka ukusuka konzima, ohlaza sasibhakabhaka, ohlaza satjani kanye nomhlophe ukuya ko-orentji kanye nobovu.

Ilwazi Elivamileko

Isigaba sama-Echinoidea siwela ngaphasi kwama-Echinodermata phylum, ekufaka hlangana yoke imihlobo yama-Stars (Sea, Feather and Brittle) kanye ne-Sea cucumbers. Imizimbazo ibumbeke njengevilo. Zikhamba ngeenyawana zazo ezimatsikana nezinamatheleko.
Zitholakala hlangana neemilo zemanzini nofana zizibulunge ngaphasi kwesanda (Sand dollars). Amevanazo amasasa angabangela inceba elibuhlungu khulu nelivamise ukuphukela belidlulisele ubungozi.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla utjani bemanzini, ama-alga (zimhlobo ophila ngeemilo) kanye nama-detritus.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo Ejayelekileko

Flower urchin
Toxopneustes pileolus
Needle urchin
Diadema setosum
Slate pencil urchin
Heterocentrotus mammillatus