Lubisi Lwetimbuti Tekufuywa eNingizimu Afrika

©Marinda Louw
Timbuti tenta kahle cishe kutotonkhe tindzawo, tingahlushwa ngemakhata noma kushisa. Timbuti te milch (timbuti telubisi) tiyavumeleka ngetulu kune tinkhomo, njengoba tingagcinwa emadlelweni laphuyile/laphansi lapho khona tinkhomo telubisi tingeke setibekwe khona ngekwemnotfo. Lubisi lwembuti lusetjentiswa kubantfu ikakhulu bantfwna labasebancane labangalilungeli lubisi lwenkhomo. Kungiko,nomakunjalo, liphansi nge esidi ye folic. Lephindze ibitwe nga vitamin B9, ifolic esidi imcoka ekwakhiweni kwetinhlayiya letibovu tengati, kukhula kwetinhlayiya, nekuphila kwengcondvo. Lubisi lwembuti luphakeme ngeprotein kanye nemamineral kunalelo lwenkhomo. Lubisi lwembuti lungaba netintfo letitsite tetinongo ngenca yekwehlukana kwetinhlobo temafutsa kule cream, lekulinika kuvela lokunecream nalokulula. Lubisi lwembuti lingaba nesinongo lesicinile ngesikhatsi lakhiwa.

Kwakhiwa kwe Lubisi lwe Mbuti

©SA Milch Goat Breeders Society
Intfo lemcoka lekumel uyati uma ukhetsa imbuti kutsi: uyoyitfolaphi imbuti yakho lelandzelako ye billy? Umangabe inombolo yeluhlobo lwakho iyincane, kusho kekutsi kukhona ingoti lephakeme kutsi ungakhetsa yinye lehlobene dvutane kuletilwane lovele unato. Loku kungangetelela ekwakhiweni futsi.
Letimbuti letine lekungutona takha lubisi eNingizimu Afrika nguleti:
Saanen (lemhlophe). Nguyona mbuti leyakha lubisi leyatiwako mhlabawonkhe
Toggenburg (isansundvu-lomphunga)
British Alpine (imnyama)
Bunte Deitscje Edelziege (BDE) - imibala lehlukahlukene leminingi kepha nemugca lomnyaman lochamuka enhloko kuya emsileni

©Marinda Louw
Le Saanen lemhlophe silwane lesisemkhatsini kuya kulesikhulu, lesiyincelencele kulelilanga lelihlabako lala Afrika futsi singacalwa yi carcinomas (sifo samdlavuza)ngasemabeleni. Tilungela tindzawo letikahle letipholile futsi tidzinga umtfunti. ema Saanen alalela lubisi loluphakeme lolukhokhekako (2.2 kg ngelilanga), ngisho nabhatha wemafutsa (3.1 kuya ku 3.8%) uvama kubangaphansanyana kunaletinye tinhlobo letikhokhwako. Tilungele lubisi lwekutsengiswa.

©Marinda Louw
Le Toggenburg lensundvu yayichamuka eSwitzerland ngetikhatsi tandvulo takucala futsi yinhlobo lendzala yembuti yelubisi. Le Toggenburg ngulemile, silwane lesisemkhatsini ngelinani lemtimba netinwele letilula. Letindvuna tinetilevu letinkhulu. Kukhicitwa kwelubisi lwe Toggenburg kungaba ngu 2.0 kg ngelilanga Kanye nabhatha wemafutsa lotfwele 3.2 - 3.7%. Atisito letilungako esimeni lesinetihlahla nemanti netitselo phindze titsandza simo lesipholile.

©Marinda Louw
Lembuti yelubisi ye British Alpine lenemilente lemidze silwane lesinakekako - sinemidvwebo lemnyama nalokumhlophe, kanye nesikhumba lesimanyako (letinsikati). Tilwane letiyimfica kuya kuletisitfupha letinsikati kanye naletindvuna letintsatfu tachamuka eUK phakatsi kwemnyaka wa 1924 na 1936. Timbuti te British Alpine tikhokha lubisi lolukahle - 2.0 kg ngelilanga. Tiphindze tibe nekusenga lokuhle ngesikhatsi sasebusika kanye nesikhatsi leselulekile sekumunyisa. Bhathawemafutsa utfwele 3.2 kuya ku 3.8%. Ticolela simo sekushisa lesikahle hhayi lesifutfumele nalesimanti.

©Heinrich Hacker of Fränkisches Freilandmuseum Fladungen
Le Bunte Deutsche Edelziege (BDE) yimbuti leyiyindingilizi lenkhulu ngemibala leyehlukahlukene. Ingahamba kahle futsi isilwane lesiphila ngekuvundza lokudze lekungavumeli emagciwane. Le BDE ihalaliswa ngalolubisi lwayo lolumnandzi futsi ingamelana netimo letimatima.

Kutsenga iMbuti

©Marinda Louw
Imbuti lesivele inamunye noma baningi bantfwana iyobe seyibonisile lukhono lwayo - ufute kuba ngumake lokahle futsi lokhona kukhokha lubisi lolusetulu. Hlola sisindvo sakhe (kwentela umnyaka wakhe), locina kwalemilente knaye netinyawo, ematinyo kanjalo nekuma kwemphilo kwemabele. Ufanele kuba nemabele lacinile, lete kukhubateka noma tigadla letingasho kutseleleka ngaphambilini.
Letindvuna kumele ticine, tibenemphilo phindze tikhule kahle. Letindvuna letite timphondvo tiyatsatfwa. Inombolo yetilwane letitsengiwe iya ngelinani lelifuna kucalwa ngulomfuyi, buningi bemali lekhona, linani lalemakethe lofuna kulitsengisela kanye nelinani lekukhicita ngekushesha kwetimbuti.

Translated by Phindile Malotana