Leligama Lelitsi Mapungubwe

Kutfola Lokusimangaliso

©Roger de la Harpe
Ngemnyaka wa 1933, lokutfolwa kwelithuna lelingatiwa lokuncomekako kwenteka dvute nemhlangano welitje lemvelo lelibanjwe ngekucina lokutsiwa nyalo ngumhlobiso wePhakhi Yesive saseMapungubwe. Lokutfolwa kwekwekugaba lokunemhlobiso lomnengi londzawonye, umfanekiso wabhejane lowakhiwe ngeligolide lelicinile kanye nebuhlalu base mhlabeni wonkhe kwamikisa bantfu labafundza bantfu nemasiko abo emuva esikhatsini sasendvulo, leso sesigodlo sase Mapungubwe.
Ngetulu kweminyaka lemakhulu lasikhombisa, lwati lolujwayelwe lwalabantfu labakhohlwa aluzane luphile/lubekhona, kepha tindzaba tabo nyalo tihloko kuletindzawo letibukiwe. Yindzaba leyacala emuva ngangeminyaka ya 1200 (lokumele Anno Domini, lekusho Latin"umnyaka weNkhosi yetfu"), Ngesikhatsi iNsimbi Lendzala kuletindzawo te kopjes tatiphetfwe yinkhosi yase Afrika lebeyinemandla lamakhulu. Tivakashi nyalo tigijimela ephakhi ngetinombolo tato tiyofundza ngalelive kanye nahulumende walo,baphindze basale basizatfu kutsi yini kwatiswa yiphakhi lenkhulu ngeminyaka yema 90.

'Indzawo yabo Jakalazi'

©Roger de la Harpe
Bowati: Labafundza ngabantfu nemasiko abo abanalo liciso lelimaphesenthi lalikhulu kutsi leligama lelitsi Mapungubwe laphumaphi, kepha imvelaphi yalo kucatjangwa kutsi lichamuka 'kulendzawo (noma intsaba) yabojakalazi'.

Translated by Phindile Malotana