Lama Tswana

©Dr Peter Magubane
Lama Tswana ayincenye yebe Sotho, ngetigaba letintsatfu — Basotho (beSotho base Ningizimu), emaPedi (beSotho base Nyakatfo), nema Tswana (beSotho baseNshonalalnga). Umlandvo walamaTswana lahlala etindzaweni Letiphakeme, nalaBasotho.
Kusuka emkhatsini wa 1800, tigodzi tetikhulu letiningi kuletindzawo Letiphakeme letisenshonalanga tacala kutitsatsa njengencenye yelicembu lelikhulu lema Tswana kulendzawo yemakholonisi iBechuanaland (lenyalo kuyi Botswana). Loku kwenta kukalwa ngelulwimi labalikhulumako, kuma kwemmango kanye nemasiko emkhatsini wemacembu lamaningi emaTswana lasaphila namuhla.

Marriage in Tswana Society

Ngekwesintfu umfati wekucala wendvodza abekhetselwa; umangabe bekangakhona bafati labaningi, lalabanye bekatikhetsela yena. Emkhatsini wemacembu lasetulu...more

Rural Life of the Tswana People

Kuhlala kwemaTswana akukavami eningizimu ye Afrika ngebukhulu belinani, umphumela, kumbe ngetincenye, tetindzawo letomekakhulu. Ngempela ekucaleni...more

Status in Tswana Society

Bulili nemehluko wemnyaka bekusolo kuyintfo lendze lebalulekile ngesigaba sema Tswana emmangweni. Lendlela beyiboniswa ngetindlela letiningi: emadvodza nabomake bebahlala ngekwehlukana emicimbini yemimango...more

The Diversification of the Tswana

Kuncane lokwatiwako ngekucala kwemvelaphi yebantfu bebeSothho le emaTswana nyalo akha incenye. Ngekusho kwesintfu lesibonwako, bebasemkhatsini...more

Tswana Social Organisation

Namuhla lama Tswana angahlukaniseka ngekutiphatsa kwendzawo lokuningi (noma kuyintfo emtsetfweni wase Botswana noma eNingizimu Afrika) etigodzinitetikhulu...more