Lama Tswana

©Dr Peter Magubane
Lama Tswana ayincenye yebe Sotho, ngetigaba letintsatfu — Basotho (beSotho base Ningizimu), emaPedi (beSotho base Nyakatfo), nema Tswana (beSotho baseNshonalalnga). Umlandvo walamaTswana lahlala etindzaweni Letiphakeme, nalaBasotho.

Kusuka emkhatsini wa 1800, tigodzi tetikhulu letiningi kuletindzawo Letiphakeme letisenshonalanga tacala kutitsatsa njengencenye yelicembu lelikhulu lema Tswana kulendzawo yemakholonisi iBechuanaland (lenyalo kuyi Botswana). Loku kwenta kukalwa ngelulwimi labalikhulumako, kuma kwemmango kanye nemasiko emkhatsini wemacembu lamaningi emaTswana lasaphila namuhla.