Kuvikeleka kwe Tilwane Letebewe

© Chris Daly
Bakhiciti benyama lebovu ngemnyaka balahlekelwa tigidzi temarandi ngeliRandi ngenca yekwebiwa kwetilwane. Lenhlangano Levikela Kwebiwa Kwetilwane Tesive inaletindlela letilandzelako letingeke tisite kuvikela bafuyi kuphela ekwebiweni kwetilwane kepha iphindze inciphise kugwetjwa ngesikhatsi lisela libanjiwe:

Maka noma Bhala Tilwane Takho

©Marinda Louw
Ngemtsetfo eNingizimu Afrika, tonkhe tilwane kumele tibenelibala noma umbhalo wenombolo lekhweshile yemnikati lebonisako. Kulukhuni Kubeka licala lisela nangabe lomtsetfo losho umnikati wesilwane ungekho.

Bala Tilwane Takho

©Eric Miller
Tilwane kumele tibalwe njalonjalo kwentela kutfola nakukhona letilahlekile kanye netinkinga letikhona. Lenhlangano Lebuke Kwebiwa Kwetilwane teSive icwayisa bafuyi kutsi bente njalo kanye evikini, umangabe kungenteki onkhe malanga. Bafuyi kumele babale tilwane tabo bona, kepha nangabe loku kungenjalo yenta luhlolo lwemabala kwentela kuciniseka kutsi letinombolo tikahle.
Tilwane letilahlekile naletisikitwe ngekwebiwa kumele tibikwe emaphoyiseni ngekushesha. Ngesikhatsi uma kwenta kutsi kubelukhuni kutfola lihala nekutsi kubanjwe lamasela.
Tilwane letingasito takho kumele nato tibikwe emaphoyiseni nakubafuyi lababomakhelwane. Awufuni kutsi emasela asebentise indzawo yakho njengendzawo yekubhacisa tibunu tawo, noma lokungetulu kunaloko ufakeke njenge lisela noma losita lowebako.

Kugcina-lokubhaliwe

©Chris Daly
Gcina libhuku lekubhalela nemibhalo leminingi ngekushesha bese ugcina lelilibhuki libesesikhatsini.

Kutsengiswa kwe Tilwane

©Eric Miller
Banikati labasha badzinga kuniketwa emaphepha lachazako lakatfwele ligama kanye nesibongo semunikati waphambilini, leligama kanye nendzawo yalomtsengi kanye nemtsengisi kanye nelisuku lekufakwa kwemali. Lomtsengi kumele agcine lamaphepha umnyaka njengentfo lekhombako kutsi kutsengiwe.
Batsengi noma batsengisi badzinga sitifiketi kukhomba kutsi bangatsengisa tilwane tekufuywa esikhundleni semunikati wesilwane. Lusuku lwekuvuma kumele lube ngulolusha futsi lufake lokubanti ngekutalwa noma ngenhlobo yalesilwane, inombolo yesilwane, libala noma umbhalo lochaza lesilwane, bulili baso, kanye nelibala lalesilwane umangabe singabhalwa ngendlela lefanele.

Kuhanjiswa

Labahambisako noma bashayeli badzinga sitifiketi sekususa ngaphandle nangabe lesilwane sihanjiswe ngendlela lehammba ngasendzaweni yakho. Lesitifiketi kumele sitfwale leligama nendzawo yalomuntfu lokhokhe lesitifiketi, ligama nendzawo yalomnikati walesilwane, lendzawo lapho sisuka khona lanapho simikiswa khona lesilwane, ligama lalomshayeli, lisuku lesikhokhwe ngalo lephindze nangabe lwati lwesicelo salemoto. Lenhlobo yalesilwane kanye nelimaki noma umbhalo lochazako, bulili, inombolo kanye nelibala lesilwane, uma ingakabhalwa ngendlela lefanele, nako loko kumele kuchazwe.

Bika Emacala

Bafuyi abakavami kubika kwebiwa kwetilwane, ngenca yemsebenti nesikhatsi lesidze lesitsatsako ngekwenta njalo. Kubika emacala kubalulekile, hhayi ngoba kumele kubanjwe letigebengu, keha ngoba kutokhokha umphumela lapho kusetjentelwa khona ngekuba nesitfombe lesikahle sekutimisela ngenca yekwebiwa kwetilwane, le ngekugucuka kungachubela kuhulumende ngekwenta tintfo letiningi, ngetindlela te mandla emadvodza kanye nekwekusebenta, lokukhona kute kusetjentiswe kwentela kuvimba lawamacala.
Sonkhe sikhatsi khumbula kutsi ngesikhatsi ushesha kubika licala, kwenta ematfuba abelula ekubamba letigebengu.

Fakaza

©Roger de la Harpe
Tigebengu tivame kukhululeka, ngaphandle kwayoyonkhe lemifutfo nesikhatsi lesifakiwe kutsi tibanjwe kanye nekwakha licala lelibhekiswe kito, ngesikhatsi bafuyi bangaveli kutofakaza enkantolo. Khumbula kutsi kugweba lokuyimphumelelo kutawuba sekutfolweni kwalommango wonkhe webafuyi.

Translated by Phindile Malotana