Jellyfish

© Jean Tresfon

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Jellyfish

Ligama Lesayensi

Hydrozoa

Linani

Kusukela kulinye lisentimitha kuya ku 2,5 ngemamitha (insimbi) kanye nemamitha lamashumi lasitfupha (incenye lendze yemtimba).

Kutiveta

Liningi lalokubonakalako kunambutela kwe medua (umtimba lomise kwensimbi). Tincenye temtimba letindze naletinye tincenye temtimba tichubekela kusuka kumedusa kanye nasendzaweni yemlomo. Libala lona alibonakali kakhulu naluhlata losasibhakabhaka, phinki, bovu kanye nelibala lelimhlophe.

Satiso Sebantu Bonkhe

Likilasi le Hydrozoa lelisehlukweni se Cnidaria lifaka cishe tilwane letingaba tinkhulungwane nemakhulu lasikhombisa nemashumi lasihlanu. Tihlobene kakhulu nemakhorali nema anemones. Tibhukusha ngekunciphisa emamasela tiphindze tisuse emanti ngalensimbi. Tinhlayiya letisutelako kulencenye yemtimba lendze isutela tilwane letibese tiyaphakama tiya emlonyeni. Tidliwa ngemafudvu. Tikhokwa ngemacandza, lakabese ayakhula abangema jellyfish (imfishi lenambutelako).

Kudla Kwato

Tidla tilwane letincane netitjalo letindanda ngetulu kwemanti, naletinye timfishi letinambutelako kanye netimfishi letincane.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza kanye nasetindzaweni letishisako letinelwandle mhlabawonkhe.