Jellyfish

© Jean Tresfon

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Jellyfish

Igama Lesayensi

Hydrozoa

Ubukhulu

Ingakhula ukusuka ku-1 cm ukuya ku-2,5 m kanye nenyama engana mathambo engaba masenthimimtha amatjhumi asithandathu.

Ikambiso Yokufanisa

Indlela efaniseka ngayo nebonakala khulu, yindlela amathumbayo akheke ngayo. Isitho sayo eside esingana mathambo kanye nezinye izitho ziphuma ukusuka emlonyeni kanye nesakhiweni samathumbayo. Imibalazo ivamise ukuba ngekhanyelako, enokuhlaza sasibhakabhaka, obukhobe, obuvu kanye nesikhumba esimhlophe.

Ilwazi Elivamileko

Irhemo lama-Hydrozoa embuswenazo wama-Cnidaria wakhiwa mihlobo ebalelwa e-1 750. Ihlobene khulu nemihlobo ebizwa ngama-corals kanye nama-anemones. Zithaya ngokuthi zirhunyeze imisiphazo bese zitjuze ngokungena hlangana namanzi ngamathumbu. Zibamba ukudla kwazo ngokusebenzisa isitho esitholakala hlangana nenyama ede enganamathambo bese ziyaziluma zizidosele emlonyeni. Zona zidliwa ziimkghuru. Zibekela amaqanda, nezivame ukuwabekela bekatjhuguluke aqoqosele umhlobo lo wefesi.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla ama-plankton, nezinye iimfesi zakwabo kanye neemfesana ezincani.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlobo yamalwandle wobujamo obufuthumeleko umhlaba zombelele.