Ke eng Bokgoni bjo Boleta?

© Andile Bhala
Bokgoni bja maatla bja go lema ke mešomo ye e itšego. O swanetše go ba le maswanedi a dithuto a go phetha mešomo ye e itšego. Mabokgoni a maatla a ka dirišwa mo polaseng le ge go dira mošomo wa polaseng go fa mohlala, go otlela senamelwa, go šomiša khomphutha, go tlhaba diphoofolo le ka kakaretšo, go dira mošomo ya mo polaseng. Mabokgoni a maatla o ithuta mo mošomong gomme bokgoni bjo boleta o bolela ka bjona mo poledišano ya bolemi.
Mabokgone a boleta, ka go le lengwe, ke megwa le bokgoni bja kgokaganyo.
Go ya ka rakgwebo yo atlegilego mo UK, James Caan ‘bašomi ba ka bošetšwa morago ka lebaka la tlhokego bokgoni bja boleta.
O re bokgoni bjo bohlokwa kudu ke bokgoni bja go bolela, go šoma ka sehlopha, go tšea diphetho, go laolo nako le kganyogo ya go tšea taolo ya bokamoso bja gago. Bokgoni bjo boleta bo swana le hlohleletšo ya gago, bokgoni bja gago bja go laola nako le go ba le maikarabelo. Go ya ka dipeelano tša kgokagano, ge o ngwala diemeile le melaetša, go kgonthiša gore o khukhuše gabotse, šomiša tokelo ya kwagatšo ya mantšu le go fetša molaetša ka leina la gago.
Bokgoni bjo boleta bo ka dira phapano magareng ga go hwetša mošomo goba aowa. Bakgopedi ba bantši ba na le bokgoni bja maatla bjo bo nyakegago, eupša go ya ka gore bantši ba tla ba le mabokgoni a boleta go feta ba bangwe?
Bokgoni bja gago bjo bolela ke bona ba tla dirago gore o aroganwe go tšwa go ba bagwe le gore o atlege. Ga se fela go tšoga e be o dira mošomo woo, eupša le go hlohleletša batho bao ba šomago le wena.

Translated by Lebogang Sewela