Ivakatjho Lesihlengeleni i-Robben Island

Ikhambo Ngeskepe

©David Fleminger
Ngavakatjhela eRobben Island kokuthoma ngonyaka ka 1989, ngekhambo elikhethekileko leskolo. Skhetheso gade kusese lijele elisebenzako, engikukhumbulako ngendawo leya, kokobana yayinzima, iyindawo embi, enuka ithemba emoyeni onetswayi. Kwanje, iRobben Island sele yalungiswa yenziwa indawo yemvakatjhi begodu iimbotjhwa zakhona sele kungizo ezilawula ababhaqi.
Isikepe esikhulu samaplanka esasivamise ukuzula zula elwandlwe e-habour encani le, sele sijamiselelwe ngesinye isikepe esigijimako esihle esithatha iwoma lemvakatjhi lebasa belibabuyisa e-island ngokuzigedla. Ukukhamba ngeskepe kukodwa kuyinto emnandi ngokurarako, ngombana ubona indawo ehle kwamambala etjengisa iintaba nedorobha. Sele use-island woke umuntu ugibela iskepe nembhesi ezimbili ezijamileko nanyana yinye. Ezikuthatha zikuse ekhambeni elitlhuwisakweli leshlengeleni abasebenza khona bakutjengisa ezinye zendawo zakhona ezidumileko, ekubalwa egwarini ehlaza lapho uMandela namadelisa wakhe gade basebenza khona lokha babotjhiweko,nalapha gade benza khona amano wokobana bazokuhlela njani izinto eSewula Africa etja, lokha nabadlako ngeskhathi sokudla. Abanye sele babiza indawo egade iyimbi inzima le ikumba yokufundela ye Robben Island.

Bukela Ama-Penguins

©David Fleminger
Lokha nasibuyela eJele, ngajabula ukuhlika ebhesini ngingene ngapkathi ejele. Isisebenzi ngasinye evakatjhweneli gade kusibotjhwa salapha, begodu imikhumbulo yabo yepilo yakade ngaphasi kwegandeleleko ngebuhlungu.
Sisahleli ngekumbeni yinye yejele, isesebenzi, wasiqoqela bona ipilo gade injani eRobben Island.
Ngemva kwalapho wasisa lapho uMandela gade enzela khona itenakhe encani kwalandela ireyi lamakamero wejele lapha uMandela nezinye iimbotjhwa agade abotjhwe nalo babekwe umlandu wokulinga okuketula umbuso gade babekwe khona.
Kwalandela iinthombe kwese kulandela ikulumo encani yokugcina ngendlini yangasese ngaphambi kobana ukhitjhwe uthunyelwe eskepeni.
Lokha ubuyela e-habour, ukhamba hlangana nendawo ezele ama-penguins, ungangena evikilini elithengisa izipho elise-quayside.
Kuthi ngesikhathi esibekiweko, ugibele eskepeni esibuyela ekhaya, ubukele ezinye iimvakatjhi sele zigibela ibhesi ziyokubona eRobben Island.
Njeke ehlobo i-Robben Island ifana nomtjhini wemvakatjhi njengeDisneyland. Ngezinye iindlela, kubalulekile bona zoke izakhamuzi zeSewula Africa zizwisise ubuhlungu bamambala bomlando wethu.

e-V&A Waterfront

Njengesivakatjhi esikhamba sibona indawo, ikhambo lakho le Robben Island lithoma e- Victoria and Alfred Waterfront. Nekuyindawo ematasatasa yokuthengisa, izele amavikili, iindawo zokudlela, iindawo lapho kubukelwa khona ibhasikopo kanye nama-Germans. Lapha ungaqitha iskhathi sakho ukhambakhamba emavikilini ngaphambi nangemva kwekhambo lakho leshlengelenesi.
Ekuthomeni ibubulo lendawo yokungenisa iinkepe ngedorobheni leKapa ngeminyaka yabo-19th century lahlala langasasebenza ngemva kokobana indawo engenisa iinkepe ekulu le yakhiwa ngonyaka ka-20th century. Kwathi ngonyaka ka-1988, i-warehouse ayabe sele ibola le yalungiswa kwenziwa i-waterfront etja esele siyithabela namhlanje. Ukungezelela amavikili amakhulu abizwa i-Victoria Wharf, indawo le ithabalele eVictoria Basin .Ungazitholela ikhambo ngonophehlwana kodwana ngeze akusa eRobben Island.

I-Nelson Mandela Gateway

©Roger de la Harpe
Ungaya eNelson Mandela Gateway, lapho uzokuthola khona i-island Ferry. I-Gateway and jetty zitholakala emlonyeni we- compact Alfred Basin, lapho uzokuthola amahotela kanye nenkepe zangasese, begodu uhlale nelangeni. Ungakghona nokubona i-Table Mountain. I -the Gateway ihlanu kwe -the Clock Tower, begodu kunamabhorodo atjengisako etlolwe kuhle.
Nawupaka ikoloyi kwenze yamaphakhini eseduze kwe-Mall, khumbula bona kuzokufanela bona ukhambe ibanga elide ngaphambi kokobana ungafika e-Gateway Mall. Kodwana uzokuthabela ukqeqa iblokgho elimjinko, eliphaseji ehlanganisisa ilawandle ne-Alfred Basin. Njeke indawo elungileko yokupaka ikoloyi, kuse-Clock Tower Centre, esendaweni eseduze ne-Waterfront complex. I-parking le kubudisi ukuyithola, ukghona ukuyithola nawusuka esangweni eliseduze kwedorobheni kodwana lenza bona ungene msinya emakhiweni we-Gateway.
I-The Clock Tower Centre inamavikili ambalwa kanye nendawo zokudlela, yikulu inelwazi lemvakatjhi ezikhamba zibona indawo phezulu, elinabajameli ababuya enakgheni le yoke. Le yindawo emthombo omuhle welwazi eKapa, e-Western Cape kanye neSewula Africa yoke le. Indawo yelwazi le ine-internet café ungabhukha khona amathikithi wakho wokuya eshlengeleni se-Robben Island.

Translated by Busisiwe Skhosana