Catfish

© Nigel J Dennis

Igama lomndenazo elijayelekileko

Catfish

Elinye igama ebizwa ngalo

Alikho

Igama lesayensi

Ariidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi amane nahlanu

Ikambiso yokufanisa

Inomzimba omude, ezinye zakheke njengemfesi zemanzini ahlwengileko. Zivame ukuba nezitho ezibonakala njengeendevu ezingaba mbili ukuya kezintathu magega nomlomo. Inomsila owakheke njenge forogo. Ivame ukuba nombala ozotho nofana osiliva okuvangeke nozotho. Ezinye zazo zinemida.

Ilwazi elivamileko

Umndeni we-Ariidae wakhiwe mikhakhawo elitjhumi nane kanye nemihlobo elikhulu namatjhumi amabili. Isikhumba sazo asinawo amacetjhana njengezinye. Isitho sayo sokuthaya semuva sinamathanjana amade. Inepandla ematsikana nepataleleko. Kesinye isikhathi itholakala hlangana namarholo nofana amaphadlhuka wamaboda akhandela amanzi. Ngemva kokunothisa nofana ukubekelisa eduna igcina amaqanda ngemlonyenayo ukufikela napho aqoqoselwa khona. Zingezinye zemihlobo embalwa lapho eduna kuba ngiyo edlala indima yokuqoqosela.

Ukudla kwazo

Ziphila ngokudla imihlobo emincani yeemfesi kanye neelwanyana ezihlala esithomeni selwandle, kanengi zidla iinkala nofana amaduba. Zisebenzisa imilomazo eziginya ngayo lokha zizuma ukudla esandeni.

Ukusabalala kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wezinga elifuthumeleko kanye nelitjhisako. Eminye imihlobazo itholakala lapha imilambo ihlukana khona kanye nemanzini ahlwengileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Sea catfish
Galeichthys sp
Striped eel catfish
Plotosus lineatus
Striped eel catfish Juvenile
Plotosus lineatus