Nwabisa Ngumbela
Zulu Translator

Nwabisa is a wanderlust trapped in the mind of a writer, When she isn't writing, transcribing or translating Zulu, she's nit-picking the minds of her ESL students. She knows a great deal about countries she's yet to visit, through these encounters with her learners.
Zulu
U Nwabisa umuntu othanda ukuhamba amazwe. Mangabe engabhali noma etolika udlala indima yokuba wuthisha we ESL. Unolwazi oluningi lamazwe angakaze awavakashele ngenxa yokuthi izingane azifundisayo zibuya khona kulo womazwe.