Langa Khanyile
Zulu Translator

Langa Khanyile is a consummate writer, Zulu translator, copy editor, language practitioner, private tutor and trainer. In his previous life, Langa worked for national mainstream English-medium and vernacular publications as a translator, journalist, columnist, copy and page layout editor and sometimes held the fort as a news editor.

After a career spanning about 15 years, he decided to explore the unpredictable but gratifying arena of consulting. He founded Likhanyile Tutoring & Media, where he leads a team of suitably qualified and experienced masters of their crafts. He is equally adept at generating and editing copy in English and Zulu. He is passionate about the written word.

Zulu ULanga Khanyile uwugalagala lombhali, umhumushi, umhleli/umhluzi, umciji nomqeqeshi. ULanga useke wasebenzela amaphephabhuku namaphephandaba amakhulu kazwelonke esiNgisi nawesiZulu njengomhumushi, intatheli, umbhali wezingosi, umhluzi, abuye ahlale esihlalweni somhleli wezindaba.

Ngemva kweminyaka ewu-15 eqashiwe, wakhetha ukuzimela. Wasungula iLikhanyile Tutoring & Media, lapho ehola khona ithimba longoti emikhakheni ehlukene. Uyashelela kwezokubhala nokuhlela konke okubhalwe ngesiNgisi noma ngesiZulu. Uyazifela ngamagama.