Ipaki Yelizwe i-Mapungubwe

© Roger de la Harpe

Apho Kudibana Khona Amazwe Amathathu

Amathafa omileyo, anemithi emikhulu ye-bhaobhab, ukuphuma kwelanga obumangalisayo, kunye ne-Big Five phantsi kwe sibhakabhaka esicacileyo sikhangelana kunye nomthunzi phantsi komthi we-mopani...ukubaleka kohlaza apho imilambo yase Limpopo kunye nase-Shashe idibana khona, apho yenza khona indawo yomlingo apho ezizizwe zintathu zidibana khona…lendawo inomtsalane, iyakhuthaza kwaye iyinginqi enkulu ifihla indawo emangalisayo ebizwa ngokuba yiSayithi Yemvelo Yelizwe lonke (World Heritage Site), ityebile ngokuvelisa izinto eziphilayo, ubuhle obucacileyo kunye nokugcina amasiko wethu ebalulekile.

Driving Routes Inside Mapungubwe National Park

Kukho iindlela ezininzi ezimakwe ngo 4x4 qha. Ezindlela azikhorhabaxa, kodwa zingaba yingxaki kwiimoto ezinamavili ankenenkene. Qaphela ukuba ayikho i-petroli eMapungubwe....more

Early Settlers in Mapungubwe

Indlela yase Afrika yesintu ibiyiyo esebenzisana nendalo iphinde ikwazi ukuvelisa ukutya kwendalo Yiyo lonto umphakathi wa-Bantu washiya izinto ezibonakalayo ukuze zifunywane sithi namhlanje....more

Excavations at K2 Mapungubwe

Inani lezinto libonisa ukuba eminyakeni, abantu base K2 bazinze kulengingqi baze baqinisa ikhono labo kwicala lezorhwebo pha kunxweme laseNtshona....more

K2 People of Mapungubwe

Ababantu bafike bephethe udidi olwahlukileyo lomsebenzi wobumbo obunemihombiso eyahlukileyo, into ebibonakalisa ukuba basondelelene nenkcubeko yeHlosi ebikhona eZimbabwe nakumntla wo Mzantsi Afrika....more

Kingdom of Mapungubwe

Ngeyesibhozo kweya-kaTshazimpunzi ngo-1933, ufumaniso oluphawulekayo lwengcwaba olunemvelaphi engaziwayo, olwalugcwe igolide, pha kwinqaba yamatye asendle....more

Limpopo-Shashe Transfrontier Conservation Area

Ngenyanga ka Juni ngomnyaka ka 2006, amazwe oMzantsi Afrika, iZimbabwe kunye neBotswana batyikitya isivumelwano-Memorandum of Understanding (MOU)....more

Mapungubwe Basic Facts

i-Mapungubwe ikumntla wekona yeNtshona yase Mzantsi Afrika, ekudibaneni kwe Limpopo kunye nemilambo yase-Shashe. Ikumda we Botswana kunye ne Zimbabwe, ichasene ne Tuli Block....more

Mapungubwe Birding

Ithuba lokubukela iintaka zase-Mapubungwe alipheli. Ipaki ingase mgaqweni wendlela kwaye inani lendidi zentaka lumane lusithi gqi....more

Mapungubwe Complex

Ngexesha le 1250 AD, i-Mapungubwe yayikwinqanaba eliphezulu elinamandla. Inani labantu abangamawaka amahlanu liqale lahlala pha ngasentabeni, kwaye lonto ingqina ukuba yiyo idolophu yokuqala yase Mzantsi Afrika....more

Mapungubwe Confluence

Ukugqama kwePaki lwenziwe yindibano yemilambo yase-Limpopo kunye neyase Shashe, kwindawo apho izizwe ezintathu zihlangana khona....more

Mapungubwe Cultural Landscape

Igolide yobuciko yagrunjwa e-Mapubungwe, ukwenzela ingxenye yelizwe, kwaye ngoku ibonwa njenge lifa lase-Mzantsi Afrika lexesha langaphambili labantu beentsimbi....more

Mapungubwe Ecology, Flora and Fauna

i-Mapungubwe ibonakala ngokuhlanganiswa komphandle wase-Mopane kunye nezityalo zasemathafeni. Inani leentlobo elifumaneka epakini libangele uphuhlo oluphezulu lwendidi ezahlukileyo....more

Mapungubwe Geology

Ngokwakheka komhlaba, i-Mapungubwe ihleli pha kumlambo ophakathi kwamatye amabini e-granite (indawo enkulu eneqweqwe elizinzileyo)....more

Mapungubwe Hill

Ekupheleni kwewaka leminyaka yokuqala ngexesha eliqhelekileyo, unxweme olusempuma ye Afrika luye lwanda....more

Mapungubwe Museum

Ingxenye yomsebenzi wendawo yolondolozo lwembali, kukugcina ingqokelela yembali ukuze izizukulwana zethu zingcamle....more

Mapungubwe National Park Accommodation

Le yindawo yokujuxuza yase Mapungubwe. Le ndawo yokuhlala intle! Zonke ezi nkampu zokuphumla zisandula kwakhiwa, kwaye iziphumo ziyabukeka....more

Mapungubwe National Park Activities

Ukuqhuba ibhayisekile yentaba phakathi kweemithi emikhulu-efana neye simuku-kwindlela enamatye nothuli-isanti iyinto enikisa umdla nenyusa amaphaphu kubantu abawuthandayo lomdlalo webhayisekile....more

Mapungubwe on the Banks of the Limpopo River

Lo ngumcu wendlela ehamba ecaleni komlambo we Limpopo. Le ndlela yayikade isetyenziswa ukugada umda ogadwe kanobom ophakathi koMzantsi Afrika kunye ne Zimbabwe....more

Mapungubwe Uncovered

Kwaqalwa ukuqatshelwa iMapungubwe ngeminyaka yoo 1930, ngethuba abantu abamhlophe beqala ukunyuka kulenduli okokuqala....more

Mapungubwe's Golden Rhino

iMapungubwe yindawo enomtsalane, eneenduli ethe tyaba ngaphezulu kunye neentili ezithiwe gqaba-gqaba yimithi ye simuku, eyokutshona kumlambo iLimpopo....more

The Collapse of Mapungubwe

Kangange minyaka engama 75, abantu base Maungubwe babephila ubomi obulula nobukumgangatho ophezulu....more

The Mapungubwe Capital Growth

Pha kwiminyaka yoo1220 AD, abantu base K2 bagqiba ekubeni bafudukele kwindawo engcono. Izinto zazibahambela kakuhle. Babeshishina kakuhle namasimi abo echumile....more

The Mapungubwe Collection

Idyunivesithi yase Pitoli igcine uninzi lwezinto ezafunyanwa eMapungubwe kunye nase K2, Ze enye ingqokelela embalwa igcinwe Kwi Dyunivesithi yase Wits....more

The Name Mapungubwe

Eli ngcwaba lafunyanwa ecaleni kwamatye akhweleneyo, nasele engawona matye ahombisileyo eMapungubwe National Park....more

UNESCO and the Mapungubwe Cultural Landscape

iMapungubwe sisiza sakudala-dala sase Afrika, nesasinempucuko. Le ndawo imi ngakumlambo iLimpopo River, kwaye yayihlala abantu ukusukela ngomnyaka ka 900 AD ukuya 1300 AD....more

Visiting Mapungubwe

iMapungubwe National Park yavula iingcango zayo ngomnyaka ka 2004. Yi reserve entle, ekwenza ucinge ngembali yamandula kwaye inokuninzi okungalindelekanga....more

Visitors to Mapungubwe National Park

iMapungubwe National Park ityelelwa ngamawaka-waka abantu mihla le (kuquka amaqela ezikolo) kwaye amanani anyuka ngalo lonke ixesha....more

Zhizo People of Mapungubwe in Limpopo

Umnyaka i900 AD yabakukuqala kwe Late Iron Age kumazantsi eAfrika....more