AbeSotho

© Dr Peter Magubane

Uhlanga lwabe Sotho libonwa njengelona qela likhulu. Olu hlanga lohlulwa hlulwe ngeentlanga ezintathu: AbeSotho (AbeSotho base Mazantsi), Pedi (AbeSotho baseMntla), kunye naba Tswana (AbeSotho base Ntshona). Uhlanga lwa Basotho lwalukande luhlala kwingingqi ye Highveld, kodwa ukusukela embindini weminyaka yoo 1800, luyanyaniswa kakhulu nobukumkani obuzimeleyo buka Moshoeshoe's base Lesotho (nobabukade bubizwa nge Basutoland). Eli lizwe namhlanje liphakathi kwemida yoMzantsi Afrika.