Kingfisher
Ṱhungununu

© Roger de la Harpe
Malachite Kingfisher found in KwaZulu-Natal South Africa.

Zwiḽiwa

Naho Ṱhungununu tshi tshiṋoṋi tshi diivhelwaho u kona u fasha khovhe asi zwoṱhe zwo no ḽa khovhe. Dzinwe Ṱhungununu dzi ḽa zwikokovhi sa tswina na dzimbevha nga u to ralo. Dzine dzi ḽa zwikhokhonono nahone asi kanzhi zwi tshi wanala maḓini.

Vhuḓifari

Musi Ṱhungununu yo kavha nṱha ha muri ivha yo to tswititi, ina ṱhoho khulu na mukulo muṱuku, mulomo wo lapfa nahone wo khwaṱha. Hetshi tshiṋoṋi tshi na vhushaka na zwiṋoṋi zwo no ḽa ṋotshi. Ṱhungununu u fhufha nga luvhilo luhulu nahone yo livhana na hune yakhou ya hone. Asi kanzhi itshi fhufha nga nṱha ha miri. Musi tshi tshi zwima, tshi dzhenisa ṱhoho yatsho u thoma, tsha vhuya na khovhe tsha kona ha u fhufha nayo tshai vhulayela hu ne tsha ḓo I ḽela hone. Hetshi tshiṋoṋi tshi funesa u eḓela mabakoni kana mulindini.

Mbonelo yatsho

Ṱhungununu ndi tshiṋoṋi tsha mivhala yavhuḓisa na ipfi ḽa tsho ḽo kuna nahone atshi dzumbami musi tshina ṱhama ine tsha I funa. Ndi tshiṋoṋi tsho no ḓowelaho u dzula na vhathu na ngadeni tshi a wanala.

U wanala hao

Shangoni loṱhe nga vhuphara hu na Kingfisher dza 86, fhano kha khontinente ya Afrika ri na zwa 18 zwino wanalesa devhula na vhubva ḓuvha.