U endedza bulasini ḽa dzi khuhu

© Andile Bahla

U shavhisa u vhaisala na zwinwe vho, khuhu dzi fanela u dzula zwavhudi dzi sina mathada musi dzi tshi khou endedziwa. Vha South African Poultry Association vha na hezwi zwine vha amba nga ha lwendo lwavhuḓi:

Mureili

Mureili ha faneli u tou funa fhedzi zwipuka lini , fhedzi u fanela uvha atshi zwiḓivha na u ḓivha uri arali ha nga vha na vhuthada nḓilani u fanela u ita mini. Mutakalo na u tsireledzea ha khuhu ndi zwone zwa ndeme kha khuhu musi i lwendoni na goloi i fanela u gidima zwavhuḓi hune dza vha hone ha vha hu sa sokou wa.

U ima na u lapfa ha lwendo

Mabambiri oṱhe a fanela uvha o ḓadziwa uri hu kone u pakiwa zwavhuḓi, goloi ya kona u ṱuwa nga murahu ha musi dzi fhedza u dzhena nga ngomu. Lwendo alu tei u fhira awara dza 24 na hone u ima zwiitwa arali zwo tea. Musi u tshi khou ima hune havha hu tshi khou fhisa, goloi i fanela uvha i tshi kona u dzhenisa muya wa vhuḓi musi yo ima.

U didzima

Khuhu dzi fanela u fhiwa zwiḽiwa nga murahu ha musi dzi saathu takuwa na musi dzi nḓilani arali lwendo lwa fhira awara dza 24 hu tshi khou sedziwa uri dzo guma lini uḽa.

Mutsho

Huna maga ane afanela u tevhelwa u itela u tsireledza kha mutsho nga maanḓa arali dzi tshi khou ḓo tshimbila lwendo lulapfu. Musi hu tshi khou fhisa dzi fanela u tshimbidzwa nga dzi awara dzine dza vha uri a hu fhisesi hu nga vha nga matsheloni kana nga tshithabama.

U ṱhogomela khuhu

Khuhu khulwane dzi fanela u farwa nga nthihi nga nthihi nahone dzi fariwa nga milenzhe mivhili na muvhili u tshi khou tikedza. Muthu muthihi ha faneli u fara khuhu dzi no swika mbili kana tharu nga tshifhinga tshithihi.

Zwifaro zwi fanela u tshimbila lwa vhulenda, lu sa fhiriho 20 degrees kha zwipiḓa zwoṱhe zwa u panga kana u bvisa nahone adzi faneli u tou tevhulwa kana u laṱiwa. Zwa nga fhasi zwi shuma uri tshifaro tshi songo rembuluwa khuhu dzi nga mbo ḓi wa.

Tshifaro, crates, manngi kana dzi ḓirata dzo tou itelwaho zwezwo zwine zwa shumiswa musi hu tshi khou hwalelwa zwi fanela uvha zwo kulumagiwa na hone zwi tshi kona u fara na u endedza khuhu. Kha nḓila ine zwa vhea ngayo zwi fanela u tendela muya wa dzhena na ubva. Khuhu adzi faneli u bvisa ṱhoho, mafhafha kana milenzhe.

Khuhu

Dzine dza vha na mutakalo ndi dzone dzine dza fanela u tshimbidzwa. Mutsho, tshikhala tsha lwendo na hune dza vhewa hone zwi fanela u sedziwa musi hu tshi khou humbulwa u renga khuhu dzi nnzhi. Nga nḓowelo, khuhu inwe na inwe ine ya khou tshila i fanela u wana 20 cm². kha dza u kudzela, u tsitsikana hu fanela uvha fhasi ha 55 kg tshileme tsha muvhili nga square meter, ngeno i tshi tea uvha fhasi ha 70 kg nga square meter musi dzi khuhu ṱhukhu dzi tshi khou tshimbidzwa.

Khuhu dzine dza khou tshila

Hu fanela uvha na zwine zwa ṅwaliwa fhasi musi ho rengiswa, ho kateliwa na dzi nambara dza lutingo dza murengi na mbalo ya khuhu dzo rengiswaho na mutakalo wadzo. U itela tsireledzo,vha rengi vha fanela u dzhena hune dza bveledzwa hone nahone khuhu dzine dza khou tshila dzi fanela uvha dzi hone dzo dzula nga nnḓa dzi tshi khou vhonala.

U khwaṱhisedza

U khwaṱhisedza u tikedza uya nga ha garaṱa ire kha mbalo ya u tendelwa u rengisa zwi fanela u fhiwa sa:
  • Kana khuhu dzo vha dzo vhofholowa kha malwadze ane avhonala na uri ahuna zwinwe zwithu zwine a zwo ngo ḓoweleya zwo ambiwaho kha maḓuvha a 30 o fhiraho.
  • Zwa uri khuhu dzo lingiwa u vhonala ha Salmonellae na complies huna thodea dza Salmonellae kutshimbilele kwayo
  • Khuhu dzo lingiwa u vhonala ha avian uya nga ha HPNAI Contingency Plan na mabammbiri ano zwi sumbedzisa.
  • Khuhu yo lingiwa vhulwadze ha Newcastle uya nga ha “maitele a vhulwadze ha Newcastle ” zwa nwaliwa fhasi nga maitele a hone
  • Khuhu dzo fariwa nga nḓila uya nga ha vha The birds SAPA vha zwa khuhu dza u tshila