Kingfisher

© Roger de la Harpe
Malachite Kingfisher found in KwaZulu-Natal South Africa.

Xivumbeko

Ti Kingfisher hi swin’wana swa swinyenyana leswi ngana muvala wo xonga swinene, naswona swo tala swina marito mo kahlula na ku vonakarisa ka diramatiki. Swipisis swo tala swina vutsenga bya wasi, naswona swi ngava na milomu yo tshwuka. Swo tala swi tolovele ku cincacinca ka vutshamo bya vanhu bya ntumbuluko, naswona swi nga voniwa eswirhapeni swale madorhobeni.

Swakudya

Handle ka vito ra swona, ahi ti kingfisher hinkwato ti dyaka nhlampfi swo tala iswi hanya hi nyama (swidya swihari swa longo swo fana na swikokovi, swipharhi na swinyenyani), kumbe swhanya-hi-swisotso (swi dya switsotso kumbe swihari swo kala longo), naswona swin’wana aswi talangi kuta ku suhi na mati.

Mahanyelo

Ti Kingfisher ti tshama eka xitenge xo kingoma henhla, ti kule-tinhloko, I kome nkolo naswona I vavumbuluki. Hi ku haha ti Kingfisher tina rivilo no kongoma, aswi talangi ti haha ku hundza levele ya minsinya. Loko ti hlota tihlampfi ti nghenisa nhloko ku sungula ematini kutani ti vuyela evutshameni bya tona ku dlaya no dya swihlotiwa ta swona. Ti Kingfisher ti tala ku tlela eka swin’wana swo fana na thanele kumbe goji.

Laha ti kumekaka kona

Kuna swipisisi swa 86 swa ti Kingfisher misava hinkwayo. Afrika yin a swipisisi swa 18, khume lewi kumekaka eDzongeni nale vuxeni bya Afrika.

Ti Kingfisher leti pasaka tinhlampfi

Ti Kingfisher ta akhwatiki hi ntiyiso ti yemeriwa eDzongeni na Vuxeni Afrika hi Malachite Kingfisher leyintsogo yo yelana kambe leyikulu Half-Collared Kingfisher na leyi tsakisaka Giant Kingfisher na Pred Kingfisher leyi nga gregarious. Swipisisi leswi swa mune swi dya hlampfi ntsena kumbe swivumbiwa swin’wana swale matini (Giant hi vu yona yi rhandza maganje male nambyeni, naswona Malachite yi teka nhlayo yale henhla ya tadploes na dragonfly larvae) naswona a swi voniwi kule na mati.

Hinkwaswo swi byamela enceleni lowu kongomeka emabuweni ya nambu, naswona leswi narhu swi hlayiweke ku sungula swi “territorial”. Pied Kingfisher yi kumeka hi mintlawa wa ndyangu, na vana ca nguva leyi hundzeke va pfuneta va tswari va vona ku kurisa vana lavahaku tswariwwaka. Khume ni swimbirhi kumbe swo tala swi ngaha hlangana swi tshama eka mimbedo ya papyrus na vusiku. Swi kota ku tshama ndhawu yin’we nkarhi wo leha moyeni, Pied Kingfisher yi kota ku hlota tinhlampfi kule ni ribuwa ra nambu, hambi kuri kule na tiva leri pfulekeke kumbe ku hundza nale mabyakeni ku longoloka hi ribuwa. Xi fikelela 30cm hi ku leha , Eian Kingfisher I xirho xa ndyangu lexi kulu ngopfu misava hinkwayo, na Laughing Kookaburra ntsena (Kingfisher ya Australia yoka yinga tshami matini) yi tshinelaka.

Ti Kingfisher toka ti nga dyiki tinhlampfi

Swipisisi swa tsevu swa Afrika swa Kingfisher swi dya switsotso, swi vumbiwa swo fana na swipamu na swiharhi swa longo leswitsongo leswi khomiwaka hixitalo endzhaku ko nyupela ehenhla ka misava leyi omeke. Swipisisi leswi swo hlya hambiswiri tano swi tala ku voniwa ku suhi na mati, tanihiloko swi byamela emabuweni ya misava. Pymy Kingfisher leyintsongo ayi lehangi ku tlula fole na sigarete , kambe tsumana ra xona ra vangama na vutsenga bya xona byale matini swi endla leswaku xi xi languseka xi kwetsima. Xinyenyana lexi lexintsongo I murhurhela eka Dzongeni wa Afrika ku suka titropiki, swi teka riendzo ra swona endzhaku ko dzwihala. Leswi vavaka, ti Kingfisher leto saseka ta dlayiwa loko ti hahela mafasitera maglilasi endzhaku ka loko ku dzwiharile.

Un’wana mu rhurhi wale ndzeni ka Afrika I Woodland Kingfisher leyi nga kula nova na pongo leswi twarisika ku fuka ka timphuka ta ximumu endzongeni wa Zambezi, hi rito ra xona ro rhasa no vuyelela xivitana xikuki...trrrr. Maphene ma ti turquoise leti na swinyenyana swa ntima swi hlayisa “territory’ hi ncele wa nsinya laha swi tshikelaka matandza ya swona- swi tirhisa tinhweti swi vonakarisa vukona bya swona eka vaphikizani kuloni hi ku vitana ka pongo na ku vonakarisa ku hlela-timpana.

Mangrove Kingfisher ya Afrika yo yelana swinene yi bwamela emabuweni ya nhova (swi tirhisa timbovo ta murhi) kambe swi tirhisa nkarhi wa swona wo tala enhlangasini wa Mangrove laha swi hlotaka maganju na swin’wana swivumbiwa swa mirhi wo olova swova na xiphamba. Brown hooded – Kingfisher ahi muhlampfa, naswona I xinyenyana xa rivala ra nhova,I muaki emadorhobeni yo tala matluka ya Afrika-Dzongo, madoropa mo fana na Johannesbug, Pretoria, Cape Town, Nelspruit na Durban. Tanihi ti Kingfisher tin’wana, maphere ma tshama swin’we naswona swi nga khoma “territory” yin’we malembe mohlaya.

Grey-Hooded Kingfisher yi tshama eAfrika-Vuxeni, na nhlayo leyintsongo leyi rhurhelaka endzongeni wa Zambezi lembe rin’wana na rin’wana exikarhi ka Hukuri na Dzivamisoko. Kingfisher yo hanya hi switsotso yo cela chemba ya xisaka xa thanele eka ribuwa ra misava, naswona yi tala ku kumeka ku suhi na tikhoso ya mati yo oma. Letintsongo toka tingariki na muvala ngopfu eka ti Kingfisher leti nga tshamiki matini I Striped Kingfisher, xinyenyani lexi anamelaka ewenteni bya lexikarhi ka Kalahari na vutshamo byin’wana byoka byi nga omangiki ngopfu. I mutshami wale nceleni wa murhi naswona xi dya xo sungula kava magimanyana va Geckos, swikokovi swin’wana leswitsongo na swotsotso.