Phaka ya Bosetšhaba ya Mapungubwe

© Roger de la Harpe

Fa Dinaga tse Tharo di Tlhakanang Gone

Bofatshe jwa Mafelo a bojang bo bo kgwatata, tseo di kgaoganywang ke dibaobab tse di kgolo, diphirimo tsa letsatsi tse di tseisang moa, tse dikgolo tse tlhano ka fa tlase ga loapi lo lo pudududi batla moriti ka fa tlase ga ditlhare tsa mopani, moedi wa botala moo dinoka tsa Limpopo le Sashe di kopanang gona, di tlhama ntlha e e makatsang mo dinag di le tharo di tlhakanelang gona … se se bolela ka ga thotloetso le kgaolo e e tseisang moa e fitlhile lefelo le le le sa kgolweng la Ngwaoboswa ya Lefatshe, e humileng ka ditshedi tsa mefutafuta, bontle bo bogolo le setso se se botlhokwa thata.

Driving Routes Inside Mapungubwe National Park

Le fa ke bolelelwa gore tsela ya tikologo e bokete thata e bile e matlapa, e direlwe jaaka tsela ya sekgoreletsi mo go wena se le mo motšheneng wa gago....more

Early Settlers in Mapungubwe

Ke ka fao merafe ya Bantsho e tlogetseng kwa morago dilo tse di mmalwa tse di bonalang mo go rona gore re di fitlhele gompieno....more

Excavations at K2 Mapungubwe

Dilo di le mmalwa di supa gore, mo dingwageng tse di fetileng, batho ba K2 ba itlhomileng mo kgaolong mme ba tshwaraganeng tswaro ya bona mo kgwebisano le lebopo la botlhaba....more

K2 People of Mapungubwe

Go nna teng ga ba-Zhizo kwa Schroda, lefelo leo le ithutilweng sentle ke baepi ba dilo tsa kgale kwa Porofenseng ya Limpopo, bo nnile gone lobaaka la go tswa 900 go ya 1000 morago ga loso lwa Kreste....more

Kingdom of Mapungubwe

Ka di 8 Moranang 1933, thibololo e e gakgamatsang ya lebitla le le sa itseweng gore tshimologo ya lona e kwa kae, le ne le tletse ka didiriswa tsa gauta, le ne le dirilwe mo matsitsipelong a setlhoa sa letlapa la tlhago mo kgaolong ya naga....more

Limpopo-Shashe Transfrontier Conservation Area

Ka Seetebosigo 2006, Afrika Borwa, Zimbabwe le Botswana di saenile tumelano e e begang maitlamo le maikaelelo a bona a a kopanetsweng a go tlhoma Limpopo-Shashe Transfrontier Conservation Area (TFCA)....more

Mapungubwe Basic Facts

Mapungubwe e tlhomilwe mo khutlong ya bokonebophirima jwa Aforika Borwa, kwa khuetsommogong ya Limpopo le dinoka tsa Shashe. Ke mo molelwaneng le Botswana le Zimbabwe, go lebana le Thibelo ya Tuli....more

Mapungubwe Birding

Phaka e ntse kgabaganyo ya ditsela tsa tikologo mme palo nngwe le nngwe ya ditshedi tsa dinonyane e ka tlhagelela....more

Mapungubwe Complex

Ka 1250 Morago ga Loso lwa Kreste, Mapungubwe e ne e le kwa godimo ga maatla a yona. Batho ba ba ka nnang 5000 ba ne ba nna go dikaganyetsa lekgaba, mme se se tshwanela ke go nna toropo ya ntlha ya Borwa jwa Aforika....more

Mapungubwe Confluence

Ntlhakgolo ya phaka ke tlhakano ya dinoka tse pedi ya dinoka tsa Limpopo le Shashe, lefelo leo dinaga tse tharo di tlhakanang gone....more

Mapungubwe Cultural Landscape

Torong e e gakgamatsang ya lekgaba la tlhago, e tsentse gape mo tirong ka dikgaolo ke dipota tsa ditiro tsa matlapa a a omeletseng, ke bogare jo bo sa fetogeng mme e se tlwaelo ya bogosi jwa ntlha jo bo itsegeng mo Aforika Borwa....more

Mapungubwe Ecology, Flora and Fauna

Palo ya manno mo phakeng e feletse ka mefuta e e farologaneng e feleditse mo pharologanong e e kwa godimo ya diphedi....more

Mapungubwe Geology

Go bua ka ga thuto ya matlapa, Mapungubwe e ntse mo gare kgamolo ya noka mo bogareng jwa magogo a ma bedi a letlapa le le tiileng thata (karolo e kgolo ya legogo le le tsepameng)....more

Mapungubwe Hill

Kwa bokhutlong jwa ngwagakete ya ntlha ya nako e e tshwanang, lebopo la botlhaba la Aforika le ne le tlhanasela....more

Mapungubwe Museum

Karolo ya maitlhomo a musiamo ke go somarela tsa isago. O dira mmogo le Setheo sa Dilo sa Aforika Borwa go tlhoma lefapha la tshipi gore le nne le bokgoni ba go busetsa selegae....more

Mapungubwe National Park Accommodation

Eno ke karolo ya keteko-moletlo ya Mapungubwe. Marobalo a mantle! Dikampa tsa boikhutso ka bone ba tsona di satswa go agwa, mme ditlamorago di a boitshega....more

Mapungubwe National Park Activities

Go pagama pere-tshitswana mo gare ga madimo a bogosi jwa ditlhare - eleng mowane - mo ditseleng tse di leswe le mo ditselaneng tse di leswe tse di matlapa le motlhaba, go dira loeto lo lo kgatlhisang thata lwa pere-tshitswana mo dithabaneng....more

Mapungubwe on the Banks of the Limpopo River

E ne e kile ya dirisetswa go tlhokomela molelwane o o sireleditsweng ka maatla magareng ga Afrika Borwa le Zimbabwe, mme ke bopaki jwa ntwa e e setlhogo ya kwa nageng e e neng e runtse mo matlhakoreng ka bobedi a noka....more

Mapungubwe Uncovered

Temogo ya ntlha ya mo sešeng ka ga kgwebisano ya Mapungubwe e tlhageletse ka dingwaga tsa bo 1930, fa batho-basweu ba simolola go tlhatlhoba thabana lantlha....more

Mapungubwe's Golden Rhino

Mapungubwe ke lefelo le le ntle, ka dithabana tse di kgolo tsa setlhoa se se phaphathi, le dikgophu tsa ditlhare tsa mowane tse di welang kwa nokeng ya Limpopo - lefelo le o ka le itlhophelang go simolola tshika ya segosi....more

The Collapse of Mapungubwe

Mo dingwageng di le 75, baagi ba Mapungubwe ba tshetse matshelo ka go boitshega. Ba busitse lefatshe le le apesitseng di-square metre di le 30 000 le go gwebisana ka makaatlanamane go ralala kgaolo, le merafe ya selegae mmogo le bagwebi kwa Sofala le Chin...more

The Mapungubwe Capital Growth

Ka bo 1220 AD, baagi ba K2 ba ne ba sweetsa go fudugela kwa motseng o o botoka. Dilo di ne di ba tsamaela sentle, ka dikgolagano tsa bona tse di golang tsa bogwebi le masimo a bona a a atlegileng....more

The Mapungubwe Collection

University of Pretoria e tshotse bontsi jwa dibetlwa tse di fitlhetsweng kwa Mapungubwe le K2, mme bonnye jwa kgobokanyô bo tshotswe ke Wits University....more

The Name Mapungubwe

Ka 1933, têmogô e e gakgamatsang ya lebitla le go sa itsiweng tlholego ya lona e ne ya dirwa gaufi le setlhoa sa lefelo la majwe la tlholego, kwa ga jaana eleng nngwe ya dipilara tsa Mapungubwe National Park....more

UNESCO and the Mapungubwe Cultural Landscape

Mapungubwe ke lefelo la setso sa seAfrika sa bogologolo, se se boneng katlego mo dintshing tsa Noka ya Limpopo go tloga ka 900 AD go fitlha ka 1300 AD....more

Visiting Mapungubwe

Mapungubwe National Park e buletse setšhaba dikgoro tsa yona ka 2004. Ke serapa se se ntle; se tsosolosa maikutlo, se tletse masaitseweng le dimakatsô. Ke e bone jaaka motswedi wa ka metlha wa kgatlhiso le thotloetso. Mogodi mongwe gotswa kwa Thohoyandou...more

Visitors to Mapungubwe National Park

Mapungubwe National Park e amogela diketekete tsa baeti ba tsatsi ka tsatsi (go akaretsa ditlhopha di le di ntsi tsa maeti a sekolo) mme dipalopalo di ya godimo ka metlha....more

Zhizo People of Mapungubwe in Limpopo

900 AD e amogelwa jaaka tshimologo ya Dingwaga tsa Tshipi tsa moragonyana mo borwa jwa Afrika. Go santse go na le ngangisano e ntsi mabapi le gore go katswa go ne go na le Dingwaga tsa Tshipi tsa mo bogareng kgotsa nyaa, fela kgang eo ke tla e tlogelela...more