Go Dira Biri – Tsebe ya Go Kotama

© Chris Daly
Biri ke seno se sengwe sa tse di diriswang thata mo lefatsheng ka bophara. Ga se bantsi ba ba ka phegang gore ga go na sepe se se botoka go feta go bula e e tsididi e le nngwe kwa bokhutlong jwa letsatsi le le telele. Go na le ditsela di le dintsi go dira biri. Mabele, sethunya sa momela se se omisitsweng le sebidiso di a kopanngwa ka ditsela tse di farologaneng go dira dibiri tsa dipalete tsotlhe le go itlhophela.

Batitiedi ba ba potlana le bomankge ba titielang biri ka momela ba tlhageletse pele mo intasetering ya go dira biri mo Aforika Borwa. SouthAfrica.co.za e go tsamaisa mo thulaganyong ya go dira biri, go tswa mo go lemeng dijalo tsa tsa gago tsa mabele go tshela titielo e e lapolosang.

How to Grow Your Own Hops

Dithunya tsa momela ke dithunya tse di omisitsweng tsa ditshadi tsa morara wa Humulus lupulus, go tswa mo lelapeng le le tshwanang jaaka Motokwane....more

How to Make Craft Beer

Maaforika Borwa ba rata biri e e siameng le lerato la biri e e dirwang ka momela e mo tlhatlosong ya dititielo tsa biri ka go dira le batho ba ba tlwaelegileng go dira biri kwa gae....more

Monitoring a Growing Hops Plant

Nako nngwe morago ga gore o jale medithola sethunya sa momela sa gago, dikutu di tla tlhagelela go tswa mo mmung....more