Yellow Arum
Imbali ye Arum

© Roger de la Harpe

Ligama

Imbali ye Arum

Ligama Lelathini

Zantedeschia sp

Inchazelo

Le Arum sihlahla semacembe lamnandzi. Letimphandze taso letinkhulu timphandze letibonakalako letinesigadla lesihlumako; lamacembe avela ngenyanga yeMphala. Kute incenye yalesitjalo lesetjentiswa ekwenteni kudla noma umutsi.

Indzawo

Titjalo te Zantedeschia tihluma endzaweni yetjani, etigangeni nemacembe lamahle elangeni leligcwele, iyindlala endzaweni lenemtfunti, futsi tivela endzaweni lenesikhatsi setimvula.

Umbhalo Lohlanganisiwe

iZantedeschia yincenye yelicembu lasiphohlongo, letisikhombisa tihleti eNingizimu Afrika, bese linye licembu,Z. albomaculata, lichubekela elukhalweni lwe ningizimu afrika kwenyukela eTanzania. Z. elliotiana yatiwa nayikhuliswa kuphela.

Onkhe emacembu avela ngelitulu lasehlobo etindzaweni, ngaphandle kwe Z. odorata lese Nieuwoudtville (litulu lasebusika) ne Z. aethiopica lesakatekile futsi itfolwa kakhulu etindzaweni letisemhlabeni eceleni kwelichibi.

Imbali ye Arum