Umkhonto we Sive wase Mpumalanga

Umkhonto we Sive wase Mpumalanga unesisekelo lesiluhlata nesi lesibhalwe nge Latin – OMNIA LABOR VINCIT – ngulokubhalwe kuwo, lekuchaza kutsi, "Umsebenti uncoba konkhe". Ngetulu kwalesisekelo lihawu lelikhombisa imbali yase Barberton.

Lelihawu lisekelwe ngema Kudu lamabili, ngalinye lingasehlangotsini. Lelihawu libese lingetelwa ngalokungetulu. Loku kuchaza kutsi lesifundza yintfo yesibili lesabhola yahulumende. Lengetulu kunemalayini lamatsatfu, lakamele kuphuma kwelilanga kanye netintsatjana te Drakensberg eMpumalanga.

Imbeje ye Silwane – iKudu (iTragelaphus strepsiceros)

©Roger de la Harpe
iKudu iyadla, idla emacembe lahlukahlukene lamaningi lasuka etihlahleni nakumahlahla lamafisha. emaKudu atsandza kuhlala etigodzini letimahlandze, emopane nasendzaweni lenetihlahla iMiombo nendzawo lenetihlahla letinemanyeva tase Kruger National Park.

iKudu inyamatana lehamba ngemhlambi, nomakunjalo, lomhlambi uvale kuhlukana ubengemacembu lamancane. Emakudu lamancane lamasikati avame kusala nabomake babo, abelawo lamadvuna lasanemdlandla wekulala, laneminyaka lemibili budzala, akha licembu lemakudu lasakhulile. Kuhlangana kwawo kuvame kwenteka phakatsi kwa Mabasa ne Nkhwenkhweti, lapho khona emaKudu lamadvuna avama kuhlanganyela nemhlambi walamasikati. Kute sikhala sendzawo lesiphilako emkhatsini wetinkhabi, kepha tivama kuba nemacembu lanetigaba letikhulako.

Sikhatsi lasitsatsa sekumitsa tinyanga letingu 7.5, nematfole laye atalwe ngesikhatsi setinyanga tasehlobo. Ematfole lamasha lasandza kutalwa, lanemaviki lamane kuya kulasitfupha ngebudzala, avame kufihlwa kwentela kuwavikela kuleto tilwane letitingelako, babe bomake bawo bayaluka kudla. Labomake bavama kubuyela kumatfole awo nabayowanaka.

Imbbeje ye Mbali – Imbali yase Barberton (iGerbera jamesonii)

©Jacques Marais
Lembali yase Barberton yimbali yemvelo yase Ningizimu Afrika, yimbali lebonakalako lekhula kummhlobiso wemacembe lamanyatelako. Letimbali tikhula ngemitfunti lephinki, le orange, lemtfubi, lemhlophe nalebovu futsi tilungiswa ngemuva kwekwengcela kumibala lenemifutfo. Ecinisweni, lembali yase Barberton kucatjangwa kutsi yimbali lejutjwa kakhulu emhlabeni kwentela emalungiselelo ebumabli.

Translated by Phindile Malotana