Tingobolwane Temagelebisi - Iminenkhe ne Tintsetse

Iminenkhe

©Abraham Vermeulen ARC Infruitec
Iminenkhe lehlukene itfolakala e (Western Cape), singabekisa ngo munenkhe lo lingangane lohlala engadzeni, iminenkhe lemhlophe Kanye ne (bandended conical snail). Iminenkhe injuma emisipheni welicembhe, imoshe imbhali yesitselo iphazamise kukhula kwaso, imoshe nemacembhe. Tinsimi kumele tihlale tihloliwe kugwema kundlondlobala. Imitsi ifakwa etindzaweni letifutfumele futsi neMadada ayatidla letibungu. Vikela titselo takho uhlanyele sitselo lesinga dvonsa dvonsi iminenkhe. Bukisisa timbhobo lapho iminenkhe ingagubhela khona, emhlabatsini ensimini yakho, ika khulu kati lapho kunama damu amanti khona.

Tintsetse Letimaphondvo Lamadze

©Marce Doubelle
Letintsetse leti tiningi, tihlakatekile futsi timosha tinsimu temavini. Kubonakala kwetimbhobo emacembheni kusho kona kutsi leti ntsetse setikhona. Letilwanyane tihluke ngoba tona tidla nomangabe yikuphi ecembheni kantsi letinye tilwanyane tidla sicalo semacembhe. Simo setulu sinomutselela ekukhoneni kwaleti ntsetse:kushisa nokoma ebusika kubanga kutalwa kwaletintsentse. Likhambhi lokugwema letintsetse lisafundzelwa Kanye netinye tilwanyane.

Translated by Thandokuhle Motha