The Basotho

© Dr Peter Magubane

Basotho bachazwa njengencenye yelicembu lelikhulu le Sotho, kufaka emabhodi lamatsatfu lahlukene: Basotho (be Sotho base Ningizimu), Pedi (be Sotho base Nyakatfo), nemaTswana (be Sotho base Nshonalanga). La Basotho bebavame kuhlala etindzaweni letiphakeme kepha, kusuka emkhatsini wa 1800, isondzelene kakhulu ne bukhosi benkhululeko ya Moshoeshoe wase Lesotho (lebekuyi Basutoland), le indzawo yakhe namuhla ingumncele losekhatsi kwemagede aseNingizimu Afrika.