Shiraz

© Glenneis Kriel

Inchazelo

iShiraz liwayini lelibovu leyiluhlobo lolukhweshile lolusantfutfu. Yakhula emnceleni losemkhatsini eceleni kwetinhlobo letehlulekile, Dureza kanye ne Mondeuse blanche.

Lapho Ivela Khona

Phambilini bekucatjangwa kutsi ihat Shiraz yavela etindzaleni telidolobha le Persian lase Shiraz elangeni lelikhona eIran. Kukholwa kwema DNA ngemnyaka wekuphela wa 1990 nomakunjalo wavuma kutsi iFrance ngulona live lelingilo lapho ivela khona, njengoba Batali bonkhe bahluka ngulapho iShiraz ikhula khona, tinemvelaphi yaato eningizimu yemphumalanga yase France.

Lenhlobo seyikhule eRhone valley iminyaka lembalwa lelikhulu leyengcile. Kwatiwa kwayo lapho kwakhula kusuka ekugcineni kweminyaka ya 1960, njengenhlanganisela lene Greneche noir kanye ne Carignan.

Lamanye Emagama

Kuncumbi ye ncenye yemhlaba, lenhlobo yatiswa njenge Syrah. Bakhiciti belive labasha, njenge Ningizimu Afrika ne Australia, sebavele bacalile kusebentisa lendlela kwentela kukhomba luhlobo lwewayini.

iSyrah iguculelwe liningi lwe liwayini le Rhone netinhlobo tetitselo letivimbako, ibe iShiraz isetjentiselwa emawayini esimanje lelapho lamagungumence akhiwa ngesikhatsi lesilungile ngaloko anelizinga letjwala lelisetulu kanye netinhlobo tetitselo letivela phambili.

Kukhicita eNingizimu Afrika

Akucacanga kahle uma iShiraz ifika eNingizimu Afrika. Ngekusho kwendlela yinye, Umbusi Simon van der Stel wayiletsa eNingizimu Afrika ngekuphela kwemnyaka wa 1600. Lokunye kutsi James Busby, lomlimi wemagilebisi wase Scotch lowacala kukhicita iShiraz eAustralia, washiya lakujuba eKapa nakasendleleni asuka e Europe ngemnyaka wa 1840.

Lamavini ekucala ahlanyelwa eGroot Constantia kuya ekupheleni kwa 1890, kepha lokwatiwa kwalenhlobo kwakukaliwe ngenca yenkhicito lephansi kantsi nebakhiciti bebangahlonyeliswa linani. Incumbi yetintfo tenhlanyelo tatselelwa sifo phambilini.

Bernard Podlashuk, lowatiswa ngekutsi ngu “Babe we Shiraz la Ningizimu Afrika” wabawekucala lowafaka iShiraz ebhodleleni njengenhlobo yinye yewayini nga 1957. Emkhatsini wa 1992 na 2016, indzawo lengaphansi kwalapho kukhicitwa khona yakhula kusuka kumahikitha lamakhulu layimfica nakubekiswa kuya kuya kutinkhulungwane letilishumi, lokwenta iShiraz ibe yinhlobo yesibili lenkhulu leyahlanyelwa kulelive.

Tindzawo Tekukhicita

Lenhlobo yenta kahle emhlabatsini losemkhatsini nalolula, futsi uyalunga etimeni tesimo selitulu. Emavini atfolwa kutotonkhe tigodzi tekukhicita la Ningizimu Afrika, ne Paarl lenendzawo lenkhulu yekukhicita, ilandzelwa dvutane yi Stellenbosch kanye ne Swartland. Ikhokha liphesenti lelikhulu letinhlobo letikhicitwe eCape South Coast.

Kukhula/Kuhluma

Emavini anekuchuta, akhula ngekucanca ngemtfutfo lomuhle. Kukhicita kusemkhatsini kuya etulu, alinganisa kuma t/ha lalishumi kanye nelishumi nesihlanu.

Kuvutfwa

Emagilebisi avutfwa ekupheleni kwesikhatsi lesiphakatsi, kusuka ekugcineni kweNdlovana kuya ekucaleni kwehhafu yeNdlovu Lenkhulu.

Emagungumence

Lamagungumence asemkhatsini kuya kulamancane, asandingilizi aphindze anelibala leliluhlata sasibhakabhaka losamnyama. Lesikhumba sincama kepha silikhuni phindze lenyama inejusi leningi. Lamagungumence atsatsa kuncipha uma ashiywe kumavini sikhatsi lesidze.

Emacembe

©Glenneis Kriel
Emacembe aluhlata lophansi, makhulu, madze phindze ahlukene kasihlanu.

Tilokatane Nemagciwane

Lenhlobo ayivamavami kutfola emagciwane, kepha sifo seShiraz phindze iShiraz ngekwala kungaba yinkinga neticu letitsite. Lenhlobo iyinkinga nakuhhusha umoya.

Kusetjentiswa

Isetjentiselwa kukhicita inhlobo yinye yemawayini kanye nenombolo lenkhulu yekuhlanganisa, lekufana nenhlanganyelo yase Cape, lekumele ibambe noma emaphesenthi lamashumi lamatsatfu angabi ngetulu kwemaphesenthi lamashumi lasikhombisa ePinotage, noma kuhlanganisa iRhonde lesecophelweni lelisetulu. Iphindze isetjentiselwe ekwenteni liwayini lelibovu lelinetinhlase.

Kuvelela/Kunambitsa

Umlandvo welunhlobo lwe Shiraz lushiyana ngetici letiningi, kufaka ekhatsi timo telitulu, indzawo yekukhicitela, indlela lamavini lanakwa/labekeka ngayo kanjalo nendlela lewayini lekhula ngakhona. Lamawayini anentfutfu, anekubabalokuncane, anetinongo kanye neluvelo lwetitselo, netindzawo letifutfumele letikhicita tinhlobo tetitselo letikhweshile letiningi.

Lamavini anelubawa loluvulekile, lubondza lolusemkhatsini kanye nemagilebisi labekashiywe aze avutfwa lahlanganyela nema plum lavutsiwe kanye nenhlobo yemagungumence, abe labanjwe kumavini lanelubondza loluphansi akhicita liphunga lelijabulisako.

Kusetjentiswa kwemokhi kunemandla labonakalako ngemphumelo waleliwayini, kushiyane ngalendlela kanye nemukho losetjentiswako.

Translated by Phindile Malotana