Pufferfish

© Jean Tresfon

Ligama lemndeni lelatiwako

Pufferfish

Ligama lelinye lelatiwako

Puffers, blowfish, bubblefish, swellfish, honeytoads (Puffers, Imfishi lefutsako, Imfishi yemagwebu, Imfishi levuvukako, Honeytoads)

Ligama lesayensi

Tetraodontidae

Linani

Ingangelimitha linye, silinganiso singemasentimitha lamashumi lamane.

Kutiveta

Iyindingilizi, umtimba lomudze kanye nenhloko. Umlomo londzawonye. Ematinyo lamakhulu lamane lahlangene kwenta emapulude lacinile ngetulu nangephansi.

Indzawo yemsila incama bese iyangekuncipha ngaseluphikweni noma celeni kweluphiko. Sikhumba sayo silukhuni/sicinile. Libala lehlukile kakhulu- insundvu kakhulu namtfubi losansundvu lonemacashata lamnyama noma tigadla.

Satiso setintfo

Umndeni we Tetraodontidae ufaka tinhlobo letilishumi nemfica kanye nemacembu lalikhulu nemashumi lamabili nakunye. Ngalesinye sikhatsi tiphazamiseka nema porcupinefish. Titfolwa etindzaweni letingetulu letilula letidvute nematje, ngalesinye sikhatsi emifuleni levulekile. Inyama/umtimba wato unephoyizini.

Tibhukusha kancane- tisebentisa umtimba wangaphambili kususa emanti. Tingagcwalisa imitimba yato kwentela kutivikela ngekugwinya emanti noma umoya (umatisendzaweni). Tisakateke emantini lavulekile elwandle/emifuleni.

Kudla kwato

Tidla ema urchins, tipontji, imfishi yenkhanyeti,ematje eligugu, tibungu, tilwane temitimba lelula, titjalo letincane letihluma emantini noma celeni kwemanti kanye nematunicates.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza nasetindzaweni letishisako letinelwandle mhlaba wonkhe.

Tilwane letatiwako

Blackspotted pufferfish (Arothron nigropunctatus)
Map pufferfish (Arothron mappa)
Model toby (Canthigaster valentini)