Pineapple Flower
Imbali ya Phayinaphu

© Roger de la Harpe
Pineapple flower.

Ligama

Pineapple Flower or Pineapple Lily (Imbali ya Phayinaphu)

Ligama lelathini

Eucomis sp.

Inchazelo

Lembali ya phayinaphu ngumutsi lohlala unemandla sikhatsi lesidze; lemphandze yaso imise kwendingilizi, ilishumi ema cm budze bese ipatalele kulesesekelo sayo netimphandze letinengi letimhlophe. Lamacembe acindzeteleke phansi emhlabatsini; angaba lishumi nakubili. Lumbambo lolusemkhatsini lucinile, umugca uligagasi phindze uvalwe malayini. Kuma kwetimbali kungaselukhalweni, bese letimbali tihlala emaviki lamanengi emantini. Timbali talesitjalo tiphuma ngenyanga ye Ngongoni.

Indzawo

Lembali yaphayinaphu imila eSneeuberg, eSifundzeni sase Uitenhage, eHogsback kuya eKwaZulu-Natal, lapho ikhula kusuka elugwini kuya eDrakensberg. Ichubekela eBasutoland nase Orange Free State kuya esigodzini sase Gauteng nasetifundzeni tasendzaweni.

Umbhalo Lohlanganisiwe

Alishumi emacembu eMbali Yaphayinaphu la Southern Africa lokufaka Eucomis undulata kanye na Eucomis autumnalis.

Lemphandze leyiyindingilizi ye Sihlahla Saphayinaphu inaphoyizini kepha isasetjentiswa kwenta umutsi la Ningizimu Afrika ekulapheni lapho ukhona kukhokha khona emangcoliso, buhlungu lobubangemuva kanye nekulapha kuphuka. Lokunye leyikwelaphako kufaka kungakhoni kuchama, kubulawa sisu, umkhuhlane, tinhlungu letingekhatsi, kucumbelana, sihlamahlama/libhabhalazi kanye nesifo sesyphilis.