Mountain Aloe
Inhlaba Yentsaba

© Roger de la Harpe
Mountain Aloe.

Ligama

Inhlaba Yentsaba

Ligama Lelathini

Aloe marlothii

Inchazelo

Yindze, sitjalo senhlaba leneluhlanga lunye, lenemacembe lamanyako, laluhlata losasibhakabhaka-kanye namphunga, ihamba ngemanyeva lamancane lahlabako; tiphetse lokumtfushana, lokumanti lavalekile. Lesigogo sisetjentiswe kulapha sisu eminyakeni leyendlulile endvulo. Letimbali titfwala luhlanga lolusindzako; timise kakhulu noma kancane kwemjumbulo.

Timbale letiluphuti emagaleni ‘emikhonweni’ avela ngenyanga yeNhlaba kuya kunyenga ye Ngci. Loluhlanga luvalwe ngemacembe lomile. Letitjalo tivikelekile ekudliweni ngenca yalamanyeva ayo kanye nalolokumanti lokubabako.

Indzawo

Le Nhlaba ye marlothii itfolwa esifundzeni lesisenyakatfo-yenshonalanga, Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, Swaziland, Zimbabwe, Botswana nase Mozambique kuya eKwaZulu-Natal.

Umbhalo Lohlanganisiwe

Njengetinhlaba letinengi le Nhlaba ye Ntsaba isetjentiswa ekucatululeni lokunengi nemaZulu lasebentisa licembe kanye nemphandze lesasibungu lesiyindingilizi kanye naletinye tindlela tesintfu kwentela tinkinga tesisu kanye nesifo semahhashi.