La maNdebele

© Dr Peter Magubane
Lama Ndebele atiwa kahle ngetintfo letinhle temisebenti yetandla tawo, emakhya abo lahlotjisiwe, kanye nekuhluka kwawo nemibala lesetulu etingubo labatigcokako kanye nemihlobiso labayigabako. Bake babayincenye yebantfu labakhuluma si-Nguni labahlala ngasemnceleni wendzawo levulekile eningizimu Afrika lese mphumalanga, kepha baphuka iminyaka lemitsatfu yakadzeni base bayahamba baya etindzaweni letisemkhatsini. Le Ndzundza Ndebele lamuhla iphila etindzaleni taka KwaNdebele eMpumalanga, kanye nasetindzaweni letise Nebo (eSifundzeni sase Nyakatfo).