La maNdebele

© Dr Peter Magubane
Lama Ndebele atiwa kahle ngetintfo letinhle temisebenti yetandla tawo, emakhya abo lahlotjisiwe, kanye nekuhluka kwawo nemibala lesetulu etingubo labatigcokako kanye nemihlobiso labayigabako. Bake babayincenye yebantfu labakhuluma si-Nguni labahlala ngasemnceleni wendzawo levulekile eningizimu Afrika lese mphumalanga, kepha baphuka iminyaka lemitsatfu yakadzeni base bayahamba baya etindzaweni letisemkhatsini. Le Ndzundza Ndebele lamuhla iphila etindzaleni taka KwaNdebele eMpumalanga, kanye nasetindzaweni letise Nebo (eSifundzeni sase Nyakatfo).

Disruptions in Ndebele Life

Ngesikhatsi sandvulo kumashumi lamabili, sikali-lesikhulu sagucuka kutekulima kulabamhlophe lokwenta bahlali bemaNdebele labasemapulazini kutsi babe ngaphansi kwekucindzeteleka lokukhulako....more

Gender Division Amongst the Ndebele

Simo sendvodza leyiyinhloko yemndeni kanye nekulungiselela nguyona nkhomba kumumango wemaNdebele. Ngetulu kwemacembu lamanye lamaningi, emadvodza emaNdzundza...more

History of the Ndebele

Umlandvo wemaNdebele ufaka sikhatsi lesisemkhatsini sandvulo selishumi nemfica ngesikhatsi licembu lelincane lebantfu le Kekana lesive semaNdebele sahlukana saba ngemacembu lamancane...more

Ndebele Initiation and Rites of Passage

Kusoka kusentiwa phakatsi kwesilisa nesifazane emumangweni wemaNdebele, lokumaka luhambbo kusuka ebuntfwaneni kuya ebangeni lebudzala....more

Ndebele Ndzundza Beadwork and Art

Lama Ndzundza Ndebele atiwa kancono ngemisebenti yetandla tawo, tintfo letifanako, kwakha nemabala lasetjentiswa ekuhlobiseni (lokwentiwa besifazane) kanye nemsebenti webuhlalu....more

Religion and Beliefs of the Ndebele

Ngemacembu lamaningi esintfu eAfrika, imphilo yemaNdebele ichazeka ngemhlaba lonemandla ngakamoya, leyenta tintfo letinkhulu ngetulu ngisho netinkinga letincane letiphila njalo....more

The Ndebele Tribe of South Africa

Ngesikhatsi sandvulo selishumi nesikhombisa, emaNdebele ahlukana nabomzala bawo lababaNguni base mnceleni, lebebatawuba yincenye yebukhosi bemaZulu....more