Kwakhiwa kwa Bhiya

© Chris Daly

Bhiya sinatfo sinye lesitsengwako kakhulu emhlabeni wonkhe. Angeke babebaningi labangavumi kutsi kute intfo lencono njengekuvula linye lelikhalako/lelibandzako ekupheleni kwelusuku loludze. Tiningi tindlela tekwakha bhiya. Sitjalo lesikhokha tinhlavu, emahops kanye ye yeast kuyahlanganiswa ngetindlela letehlukene khona kutokwakheka bhiya wetinhlobo tonkhe nalotsandvwako.

Lababubilisako kanye nalabo labahlola ngabhiya sebaphume nelikhambi phambili lekwenta bhiya eNingizimu Afrika. iSouthAfrica.co.za ikubonisa indlela yekwakha bhiya, ngekuhlanyela sitjalo sakho se hops nasekufakeni sibiliso lesikahle lesipholile.