Kwakhiwa kwa Bhiya

© Chris Daly

Bhiya sinatfo sinye lesitsengwako kakhulu emhlabeni wonkhe. Angeke babebaningi labangavumi kutsi kute intfo lencono njengekuvula linye lelikhalako/lelibandzako ekupheleni kwelusuku loludze. Tiningi tindlela tekwakha bhiya. Sitjalo lesikhokha tinhlavu, emahops kanye ye yeast kuyahlanganiswa ngetindlela letehlukene khona kutokwakheka bhiya wetinhlobo tonkhe nalotsandvwako.

Lababubilisako kanye nalabo labahlola ngabhiya sebaphume nelikhambi phambili lekwenta bhiya eNingizimu Afrika. iSouthAfrica.co.za ikubonisa indlela yekwakha bhiya, ngekuhlanyela sitjalo sakho se hops nasekufakeni sibiliso lesikahle lesipholile.

How to Grow Your Own Hops

eMahops timbali letomile tesifazane ngumvini we Humulus lupulus, lovela kumndeni munye wesitjalo njenge Cannabis. Avama kusetjentiswa kakhulu njengesinongo sinye lekungusona kubhiya bese sikhokha lokumunyu,...more

How to Make Craft Beer

Kuze ukhone kubilisa bhiya udzinga emanti, sitjalo lesikhokha tinhlavu,emahops kanye ne yeast....more

Monitoring a Growing Hops Plant

Ngalesinye sikhatsi nase uhlanyele sitjalo setimphandze letinemacembe, titjalo leticancako titovela kusuka phansi emhlabatsini....more