Kunakekela Emalunga Emndeni Laphila ne HIV/Aids (Sifo Sembulalave)

Nothando Kbukeli umtukulu wakhe wentfombatana kanye nendvodzana yakhe banesifo se HIV/Aids. Umtukulu wakhe wentfombatana, Sandiswa akaboni emehlweni futsi ugula ngetifo letiningi. Nothando uhlephula kutsi lokucina kuchamukaphi nekutsi licembu le GAPA (Bogogo Labalwa Nebuphuya neMbulalave) bamusekela kanjani.

Kulwa kwa Sandiswa nesifo se HIV/Aids (Umbulalave)

©Eric Miller
Umtukulu wami lomdzala, Sandiswa, uneminyaka lelishumi nesiphohlongo futsi akaboni emehlweni. Watsi nakaneminyaka lelishumi nakune, wacala kutfola tilondza letinkhulu enhloko. Kwakuluphawu lekucala lelikhomba kutsi une HIV.ngifuna kukusho loku ngoba sengisimukele lesifo. Kumcoka kumukela letifo leti phambilini ungakacali kusebenta ngato kahle. Uma kungabakhona intfo letsite lakummango wetfu, ngingakhona kubhekana nayo. Ngicinile manje ngalena ndlela.

Saya eSibhedlela se Groote Schuur, sibhedlela lesikhulu eKapa, uma Sandiswa atfolakala ngaleligciwane, futsi lodokotela wasitjela kutsi leligciwane selihambe kakhulu. Bekasolo adla emaphilisi sikhatsi, kepha bekangatsatsi kunakekelwa kwakhe njalonjalo nangendlela. Lodokotela utsi kungako acala kungasaboni emehlweni. Ngo Lwesine, sabuyela kudokotela futsi. Watsi une TB (Sifo sekukhwehlela), kepha angalapheka. Uncama kakhulu futsi uyagula kantsi ukhatsatekile kutsi angeke asakhuluma futsi, ngisho nabomzala wakhe. Uvele atifihle inhloko.

Umsebenti wa Gogo

©Eric Miller
Sandiswa uya esikolweni salabangaboni eWorcester, lekungukona kukahle kuye. Ngetimphelasontfo, ubuya ekhaya. Ngiyamunakekela, ngimuwashela timphahla ngiphindze ngimusite ngakokonkhe lakufunako. Kungumsebenti lomkhulu. Ngalesinye sikhatsi, imitfwalo yami iyangesindza. Nginemisebenti leminingi noma lemikhulu, wekunakekela batukulu bami, futsi nginesifo sashukela, nesifo sematsambo. Esikhatsini lesiningi nangiva kutsi ngiyesindvwa ngekutfukutsela ngalokwentekile kumndeni wami lengikhona kukwenta kukhala. Lena nhlobo yebuhlungu ayihambi. Uma ucabanga ngayo, ibuya ngemandla.

Indvodzana yami Andile beyine HIV, kepha akakuveti loku futsi ungumulwi. Uyaphila kepha. Uvama kuya kumaklinikhi ayocwayisa bantfu labacedza kuhlolwa. Ucinile.

Kucina kwa Gogo

©Eric Miller
Emphilweni yami yelilanga, ngiyacinga. Labomake kulelicembu laboGogo Labalwa neBuphuya neMbulalave bayasisita kakhulu. Siyasekelana kakhulu kangangobe ngiyatsandza kuya eGAPA. Ngafundza lapho kutsi sonkhe sihlephulelana tinkinga letifanako. Siyakhutsatana tsine sodvwa siphindze sisite nalomunye. Kepha kukhona tikhatsi lapho ngingakhoni kuya khona ngoba kungimi ngedvwa la lobuke batukulu bami futsi nabo bayangidzinga, ikakhulu Sandiswa. Timbili kuphela tintfo letimcokwa emphilweni yami: kuciniseka kutsi ngingakhona kunakekela batukulu bami kanye nemsebenti wami webu sangoma. Kute lokunye lokumcoka kimi.

Translated by Phindile Malotana