Kuhambisa lokufuyiwe

© Andile Bahla

Kuvikela kulimala nekufa kwetinkhukhu, tinkhukhu kufanele tihlale tikhululekile natihambiswa kulenye indzawo. iSouth African Poultry Association inaleticwayiso letilandzelako:

Bashayeli

Bashayeli akugcini ngekutsi kufanele batsandze tilwane, kepha baphindze bakwati kunakekela tilwane, tinkinga letingavela basahambisa letilwane. Kuphepha nenhlala kahle yaletilwane kufanele ibekwe phambili, imoto ihambiswe ngendlela letovikela kuwa kwetintfo letilayishe letilwane.

Kuma endleleni kanye nebudze bendlela

Wonkhe emaphepha ekuhambisa letilwane kufuneka abe alungile tingabanjwa letilwane, kwentele kutsi lemoto ivele ihambe nakucedvwa kufaka letilwane. Indlela akufanele itsatse lilanga lonkhe, futsi nekuma endleleni kufanele kwentiwe ngabe vele kudzingekile. Ngabe uma endzaweni leshisako, imoto kufanele ikhiphe umoya.

Kungadli

tinyoni akufanele tincishwe kudla nemanti ngaphambi kokuba tihambe futsi nalandleleni kufanele tihlale tinekudla nemanti kungapheli lilanga tingakadli.

Simo selitulu

kufanele wente siciniseko kutsi khona lokwentako kuvikela tinyoni esimeni selitulu lesimatima, ikakhulu nawuhamba indlela lendze. Nakushisa njengasehlobo yenta siciniseko kutsi tinyoni tihambiswa lilanga naselipholile, kungaba sekuseni noma ntsambama.

Kubamba tinyoni

tinyoni lesetikhulile utibamba ngatinye, tibambe ngetinyawo totimbili nasemtimbeni. Ungabambi tibe tinyenti ngesikhatsi sinye, noma temacandza noma tekudla.

Letintfo letilayishe letinyoni kufanele utibambe kahle, tingatjeki kakhulu noma kunini natifakwa noma tikhishwa futsi tingawiswa. Letintfo letitfwele tinkhukhu kufanelwe tifaswe titoma kahle.

Lwtintfo tekutfwala tinyoni tentiwa ngema wayela, nakutohambiswa tinyoni kufanele tihlale tihlobile phindze tibe takhelwe kuhambisa tinyoni. Ngelela letintfo tifakwa ngakhona, kumele umoya ukhone kungena. Tinyoni kumele tingakhoni kukhipha tinhloko noma tinyawo.

Tinyoni

kuhambiswa tinyoni letiphilile naleticinile kuphela. Kushintja kwesimo selitulu, budze bendlela nekwakhiwa kwaletintfo tekufaka tinyoni kufanele kubukwe nakubukwa kutsi tinyoni titohambiswa kanjani.

Tinyoni letiphilako

Emabhuku kufanele agcinwe kubuka kutsi kutsengiswa njani, loku kufaka ekhatsi tinombolo telicingo talomuntfu lotsengako kanye nekutsi utsenga tinkhukhu letingakhi. Kuze tinkhukhu tivikeleke etifeni, bantfu labatsengako abavumelekile lapho kuhlala khona tinkhukhu, kuba nendzawo lapho bangakhona khona kubuka tinkhukhu.

Kwatisa umlayeto

Kwatisa kwemniningwane njengoba kufuneka kumugomo, kufanele iniketwe kuloku:
  • Kutsi letinyoni betingenato tifo nalokunye lokungahambi kahle, naletifile kubhaliwe ngato.
  • Letinyoni tihloliwe tihlolelwa tifo letitsite, letifana ne ‘salmonellae’, ‘avian influenza’, ‘newcastle’