Kudu Lily
Imbali ye kudu

© Roger de la Harpe
Kudu Lily.

Ligama

Kudu Lily (Imbali ye kudu)

Ligama lelathini

Pachypodium saundersii

Inchazelo

Le Mbali ye Kudu sihlahla lesincane lesimunandzi neluhlanga lelivuvukile noma lelicumbile nemagala lahlome ngalokusamigogodla. Emacembe ayo ayamanyatela ngelibala leliluhlata kanye nemigca leyenta emagagasi. Sikhatsi sekuphuma kwetimbali letincane eKudu kungesikhatsi selikwindla kanye netimbali letivela timhlophe.

Indzawo

Lembali ye Kudu itfolwa etintsabeni te Lebombo kanye naletinye tindzawo letise KwaZulu-Natal kanye nase Mpumalanga-kanye nemave lakabomakhelwane eSwaziland nase Zimbabwe.

Umbhalo Lohlanganisiwe

Njengoba lesitjalo sikhula kancane akuyisebenteli ngekuphazamisa kwendzawo ngenca yekungahlonishwa bantfu. Ayikhoni kutsatsela etintfweni letinsha ngekuphangisa lokwenele futsi etindzaweni letinye ayikho nhlobo.

Ngaphandle kwalobuhle bayo ayinato tindlela letinengi letikhomba lendvuna. Ecinisweni inetindlela tephoyizini letikhomba ingoti etilwaneni.