Kucala liplazi lelibisi

© Eric Miller

Intfo yekucala lekufanele uyibuke nawucala liplazi lebisi kutsi utfole lihlobo letinkhomo lelifanele. Ngabe lendzawo iyashisa noma iyabandza? Unako kudla lokukahle, unayo indlu lekahle yetinkhomo futsi ngabe kunetifo tetinkhomo letinyenti kulendzawo. Kukhetsa lihlobo lelikakhe kumcoka kute wente siciniseko kutsi uba netilwane letiphilile nematfole akhona.

Kukhetsa lihlobo letinkhomo

©Chris Daly
Lihlobo lelikahle letinkhomo tekutsengisa kuya ngekutsi wena utsandza ini, simo selitulu, kudla lokukhona kanye nekuphuma kwelibisi. Sibonelo, kumcoka kwati kutsi lelibisi liyosebentiselwa kwenta ini, libisi line protein lenyenti letfolakala etinkhomeni te Jersey. Ikhicita libisi lelinyenti etinkhomeni te Holstein, libisi lakhona lisebentiswa kwenta iYogurt.

Nguliphi lihlobo letinkhomo telibisi lokufanele ulikhetse

Tinkhomo letinyenti tingasengwa kutsi libisi lakhona lidliwe endlini kepha libisi lekutsengiswa eSouth Africa, kunetinhlobo letine tetinkhomo telibisi longatitsemba:

Holsteins – lesuke enkhomeni yaseDutcu iFriesian
Ayrshires – isuka eScotland
Jerseys – isuka eEngland nase France
Guernseys – lesukela eGuernsey emkhatsisini kwase England nase France

Letinye tinkhomo telibisi tifaka ekhatsi iBrown-Swiss kanye ne Milking Shorthorns. Letinye tinhlobo letifana neSimmental, nato tisengwa eSouth Africa. Kufaka ekhatsi iFleckvieh, Montbeliarde kanye ne Abondance lesuka Germany, France kanye ne Italy. Letinye tinhlobo letikhona letisuka ngaphesheya kwetilwandle iNormande lesuka eFrance ne Scandinavian Red.

Kulamanye emave, iZebu isebentiselwa kukhicita libisi. Kukhicita libisi etinkhomeni talana ekhaya kuncane kunaleti letinye kepha tijwayele kuphila sikhatsi lesidze. Loku kwentiwa kutsi titalana kakhulu, ticinile, futsi tisheshe tijwayele simo sendzawo njengekushisa nekumelana netifo.
Tinhlobo tangaphandle tifuna indlu yekuhlala lencono, lenemtfunti nekudla lokukahle.

Translated by Thandokuhle Motha