Kingfisher

© Roger de la Harpe
Malachite Kingfisher found in KwaZulu-Natal South Africa.

Kutiveta kwawo

Ema kingfisher ngumanye etinyoni letimibalabala letihlakaniphile, futsi incumbi yato tinemavi lahlabako kanye nekubonisa tintfo letimangalisako. Tilwane letinengi tinemibala leluhlata losibhakabhaka, bese letinengi tinemilomo lebovu. Letinye tijwayele kahleekuncipheni kwaletindvuna kwendzawo yemvelo, tiphindze tibonwe emadolobheni etingadzeni.

Kudla kwato

Ngaphandle kwaleligama lato, akusiwo onkhe ema kingfisher ladla timfishi – incumbi yawo adla inyama (tidla boholoholo, emagundvwane kanye netinyoni) noma tilwanyana (tldla tilwanyana naletinye tilwane letite imigogodla), futsi lamanyeavame kuta dvute nemanti.

Kutiphatsa kwawo

Ema Kingfisher aphumula endzaweni lemile noma lecondzile, anetinhloko letinkhulu, tintsamo letincane kanye nemilomo lemidze.tihambisana nema Coraciiformes phindze tihlobene naleto letidla tinyosi kanye naletigicikako. Natindiza, ema Kingfisher anelitubane futsi acondzile, akasiwo landizako sikhatsi lesinengi ngetulu kwetihlahla. Uma titingela timfishi, lamakingfisher tihambisa tinhloko kucala emantini bese tibuya ngendlela yekubulala bese tiyadla loko letikutingele. Ema kingfisher avama kulala emihomeni noma emigodzini.

Lapho atfolwa khona

Angemashumi lasiphohlongo nesitfupha tilwane tema kingfisher letikhona mhlabawonkhe. La afrika letilwane tema kingfisher tilishumi nesiphohlongo, letilishumi tato tivela eNingizimu kanye nase Mphumalanga ye Afria.

Kudweba ema kingfisher

Lama kingfisher eliciniso labasemantini amelelwe eNingizimu nase Mphumalanga ye afrika ngema kingfisher lamancane ema Malachite, leyo lephose ifane kepha yinkhulu leyiyihhafu ye kingfisher, lelenkhulu lechazanako ikingfisher naletihlala ngemihlambi ema Pied kingfisher. Letilwane letine tidla timfishi noma letinye tilwane letihlala emantini (lelenkhulu itsandza kudla tinkhala temifula, bese ema Malachite adla inombolo lesetulu yema tadpoles netilwanyana letindizako) futsi akavami kubonwa khashane nemanti. Tonkhe tihlanganela emigodzini leyakhelwe ngasemifuleni, futsi lawa lamatsatfu labhaliwe atsandza indzawo. Le Pied kingfisher ivela ngemindeni lemacembu, ngesikhatsi lesengcile saletincane letisita batali bato kukhulisa leto letisandza kutalwa, letilishumi nakubili noma ngetulu tiyahlangana tentele kuphumula emibhedzeni ebusuku. Kuphelelisa ngekuhlala ndzawonye, le Pied kingfisher iyakhona kutingela timfishi ikhashane nasemfuleni, ngisho nangaphandle kwesichibi lesivulekile noma ekweceni kwemagagasi ngaselugwini.Kufinyelela ebudzeni lobuma centimitha lamashumi lamatsatfu, lekingfisher lenkhulu nguyona iyingadlangadla lenkhulu emhlabeni kulomndeni wayo, kanye naleyo lehlekako iKookaburra (lengahlali emantini ikingfisher yase Australia) iyeta dvutane.

Ema Kingfisher langadwebi

Tisitfupha tilwane tema kingfish la Afrika letidla tilwanyana, ema arachnids kanye netilwane letincane letite imigogodla letigcinwa ngemuva kwekungena endzaweni leyomile. Incumbi yaletilwane tivama kubonwa eceleni kwemanti, njengoba tihlanganaetindzaweni letineludzaka. Le Pygmy kingfisher lencama yindze kunelugwayi, kepha lokucwebetela kwelibala layo kuyenta ibukeke kahle. Lena nyoni lencane isuka kuyinye indzawo iyekulenye la Niningizimu Afrika kusuka eminceleni, itsatsa luhambo lwayo loludze emva kwekuhwalala. Lokubuhlungu, incumbi yalamakingfisher lamahle abulawa uma andizela emafasitelweni emabhilidi ebusuku. Lenye letsandza kuhamba indzawo yikingfisher lenesibindzi lehlala emahlatsini leva kuhamba ngetimvula tasehlobo entasi kwe Zambezi, ngalokukhala kwayo ‘ki…trrrrr’. Timbili taletiluhlata losasibhakabhaka kanye naletimnyama tinyonitigcina indzawo – nesihlahla lesikahle lesinemgodzi lapho titalela khona emacandza – bese ticitsa tinyanga letinengi tikhombisa bukhona bato kuleticudzelene nato ngekwenta umsindvo nekukhalisa timphiko tato. Le kingfisher lefanako ye Mangrove ihlanganela elugwini lwemahlatsi (isebentisa lomgodzi losesihlahleni) kepha icitsa sikhatsi lesiningi emifudlaneni wemamangrove lapho itingela khona tinkhala naletinye tilwanyana letihlala emantini.

Le Kingfisher lenesigcoko lesinsundvu ayisiyo lehamba tindzawo, noma nje iyinyoni lehlala emacembeni lasemahlatsini, ihlala etindzaweni letisemadolobheni la Ningizimu Afrika njengase Johannesburg, Pretoria, Cape Town, Nelspruit kanye nase Durban. Kanjalo nangalamanye ema kingfisher, timbili tihlala ndzawonye futsi tingahle tibambe indzawo yinye iminyaka leminengi. Yona leyo kingfisher lenesihloko lesimphunga inendzawo lese Mphumalanga ye Afrika, ngetinombolo letincane tihambela entasi yase Zambezi ngemunyaka munye emkhatsini wenyanga yelweti kanye nenyanga yaMabasa. Lenanyoni letsandza tilwanyana igubha tilulu letisemihomeni lapho kuneludzaka khona, phindze ijwayele kutfolwa dvutane netindzawo letomile lesetite emanti. Letincane naletinemibala lemincane kulamakingfisher langahlali emantini ngulamakingfisher lanemilayini, inyoni lehambela ekhatsi kwelukhalo lwe Kalahari kanye naletinye tindzawo letomile. Itsandza kwacha tilulu tayo emigodzini yetihlahla bese idlaemageckos lamancane, naletinye tilwanyana nemigololo.