Imibono yetindlu temfuyo

© Chris Daly

Ungakacali kufuya tilwane kufanele wati umtsetfo wamaspala wakuleyo ndzawo kutsi uyakhona yini kufuya. Lena mitsetfo iyahlukana ngetindzawo, iphindze ikhulume ngelinani letinyoni longatigcina nekutsi utigcina kanjani. Sibonelo kungaba kutsi tinyoni kufanele tibe khashane kangakanani nasedaladini lalelo khaya. Nekutsi tilwane letigulako tinakekelwa kanjani.

Kuba nedzawo longafuya kuyo akusho kutsi songavele ucale ufuye. Nangabe akuzange sekufuywe tilwane tekutsengiswa kuleyo ndzawo, kufanele kwentiwe licwaningo kubona kutsi itolunga yini kuleyo ndzawo. Kungenteka kube futsi naleminye imigomo lekufanelwe ilandzelwe.

Imigomo lekufanele yentiwe

©Chris Daly
Lendlu kungaba yindlu leyakhiwe noma indlu lekhonakalako kutsi iphindvwe isuswe. Kuphepha kwaletilwane kumcoka kakhulu nakwakhiwa indlu yaletilwane. Kufanele tilwane letingalimata lokufuyiwe tingakhoni kungena, tinyoni tikhone kuhlala tikhululeke, kube lula kutsi lendzawo ihlale ihlobile.

Kumcoka kutsi ubuke tintfo letinyenti nawubuka lapho ungakha khona indlu letohlala ikhona. Kuze kushisa kungene kahle yonkhe indzawo, kungaba umcondvo lomuhle kutsi lencenye lendze yendlu ime ibuke kusuka enyakatfo ibheke eshonalanga. Lendlu kufanele yakhiwe lapho kwehlela khona kuze emanti akhone kundlula.

Totimbili tindlu noma letohlala ilapho noma lekhona kusuka, kumcoka kutsi wente siciniseko kutsi umoya uyangena. Etindlini lapho khona kungena umoya wendalo, kumcoka kutsi kube nemakhetsinisi lavulekako phindze avaleke kusita kutsi kushisa kunganeni kakhulu. Leti tindlu ngito letingaduli kakhulu.

Bukhulu nabo budlala inzima

©Chris Daly
Nebukhulu balendlu nabo kufanele ukucabange. Kungasebentisi sikhala lonaso kungakhuphula imali ledzingekako kukhulisa lokufuyile. Kukahle kucala kancane, utfutfuke kancane kancane.

Ngekusho kwe South African Poultry Association’s, tinkhukhu letitalela emacandza lesetikhule tandlula emaviki langu 18 tivalelwe kufanele tibe nendzawo lengu 450 cm2 .

Tinkhukhu letifuyelwa kudliwa, kugcwala kwakhona kufuneka kungandluli ku 40kgesiyilweni, kepha tinyoni letindzala letendlule emavikini lamane lavalelwe kufanele abenedzawo lengu 450cm inyoni ngayinye. Lendzawo lapho tilwane tivaleleke khona ngebudze tinyoni kufanele tikhone kuphakamisa inhloko ngaphandle kwenkinga.