iNational Park yase Mapungubwe

© Roger de la Harpe

Lapho Emave Lamatsatfu Ahlanganakhona

Indzawo leyomile lebanti levulekile lenkhulu, lenetihlahla letinkhulu, kuphuma kwelilanga lokutsatsa umphefumulo, Letilwane letinkhulu letisihlanu lengiphansi kwesibhakabhaka lesifuna umtfunti ngaphansi kwetihlahla te mopani ... libhudlo lalokuluhlata lapho imifula yase Limpopo ne Sashe ihlangana, enta imimangaliso lapho emave lamatsatfu ahlangana ... lenandzawo lekhulisako, lechazanako lefihla Buntfu lobuhle Bemhlaba, lobuphakeme betintfo letehlukene letiphila emhlabeni, buhle lobukhulu kanye nebumcoka beslisiko.

Driving Routes Inside Mapungubwe National Park

Nomanje ngitjeliwe kutsi letindlela tilukhuni futsi tinematje, atikakhiwa ngendlela yekutsi wena ubenelukhuni kanye nemishina yakho. Yentiwe ngendlela yekubuka lenhle, lefundzisako kanye...more

Early Settlers in Mapungubwe

Indlela yemphilo yemasiko eAfrika yayikadze ingulelungile futsi lengagamuka iphndze ibuyele emuva emhlabeni kepha ingabulali. Kungako lemimango ye Bantu yakucala yashiya ngemuva tintfo...more

Excavations at K2 Mapungubwe

Liningi letintfo likhomba kutsi, ekuhambeni kweminyaka, bantfu be K2 baphila sikhatsi lesidze futsi bangatshintjwa esigodzini base baseatikhonsola ngekutsengisa nendzawo lengaseceleni kwelwandle...more

K2 People of Mapungubwe

Lobukhona be Zhizo eSchroda, indzawo leyafundvwa kahle eSifundzeni sase Limpopo, satsatsa kusuka ku AD lengamakhulu layimfica kulatinkhulungwane. Ngako, licembu lelisha lebantfu langena...more

Kingdom of Mapungubwe

Ngemnyaka wa 1933 natisiphohlongo enyangeni yaMabasa, lithuna lelimangalisako lelatfolwa lendzawo lengatiwa, lebeligcwele umsebenti weligolide, belakhiwe ngelitje lemvelo libanjwe...more

Limpopo-Shashe Transfrontier Conservation Area

Ngenyanga yeNhlaba emnyakeni wa 2006, iNingizimu Afrika, Zimbabwe kanye ne Botswana basayina Umlayeto Wekuvisisa (UW) lochaza kutsi lokuhlangana kwabo...more

Mapungubwe Basic Facts

iMapungubwe yakhiwe enyakatfo nshona lesekoneni yase Ningizimu Afrika, lapho kuhlangana umfula weLimpopo ne Shashe. Isegedeni neBotswana kanye ne Zimbabwe, ibukene ne Tuli Block....more

Mapungubwe Birding

Likhono letinyoni eMapungubwe alipheli. Lephakhi isendzaweni lenetemvelo ngasemgwacweni kanye nalenye inombolo yetinhlobo tetinyoni letingavela. Kungumcabango kutsi lesigodzi sitfwele...more

Mapungubwe Complex

Nga 1250 AD, iMapungubwe beyisematseni ngemandla ayo. Bantfu labangaba tinkhulungwane letisihlanu lebebahlala kulentsaba, futsi lokuyenta indzawo lephumelele kutsi ibelidolobha lekucala le...more

Mapungubwe Confluence

Kuvetwa kwalephakhi kuhlangana kwemifula yeLimpopo kanye neShashe, lendzawo lapho kuhlangana emave lamatsatfu. Kutsatsa lendzawo lenhle, lephakhe seyakhe incumbi yetintfo...more

Mapungubwe Cultural Landscape

Lenantsaba Lenhle Yemvelo Lesendzaweni Lecinile Yekutivikela etitseni, lecindzetelwe futsi ngetincenye ngematje lomile ebondzeni, ngumkhatsi longakavami longakaphuki waleSigodlo sekucala...more

Mapungubwe Ecology, Flora and Fauna

iMapungubwe ichazwa yinhlanganisela yeTindzawo Temahlatsi aseMopane kanye netitjalo letisendzaweni levulekile. Tinhlobo tetilwane netitjalo letiningi letihlala kulephakhi tikhokhe...more

Mapungubwe Geology

Ngenkhulumo yekufundza umhlaba nematje, imapungubwe lehlala kubheyisini emkhatsini kwemagranite lamabili emigodzi (incenye lenkhulu yesikhumb lesicinile sangaphandle). Lenankinga...more

Mapungubwe Hill

Ngasekupheleni kwemnyaka wekucala weSikhatsi Lesatiwako, lomncele losempumalanga wase Afrika wawuphitsitela/uchazana. Bantfu baselwandle base Arab nema Asian batfola kutsi lesikhatsi...more

Mapungubwe Museum

Incenye yalomsamo yekufuna kugcina lokwabutfwa kwentela insha yakusasa. Kuyasebenta ngNyuvesi Yetintfo yase Ningizimu Afrika kwentela kutfola litiko letensimbi kutsi litfutfuke linani lasendzaweni...more

Mapungubwe National Park Accommodation

Lesi sicephu sephathi yase Mapungubwe. Lendzawo yekuhlala yinhle! Tonkhe letindzawo tekuphumulela takhiwe kabusaha,kansi nalemiphumela mihle. Kute tindlu tetjani letingachazani...more

Mapungubwe National Park Activities

Kutihlanyisa emkhatsini wetinkundzi letinye letinemandla tasetigodlweni letintsatfu - lesihlahla lesikhulu sase Afrika - emigwacweni lengcolile naku...more

Mapungubwe on the Banks of the Limpopo River

Lena yimigwaco leminingi lehamba ngasemnceleni wase Limpopo. Wake wasetjentiselwa kusesha lokumatima kuvikela emagede emkhatsini weNingizimu Afrika ne Zimbabwe, futs yintfo lephilako...more

Mapungubwe Uncovered

Umsebenti wekucala wesimanje wentsengo yase Mapungubwe wanyamalala ngemnyaka wa 1930, ngesikhatsi bantfu labamhlophe bacala kubuka lentsaba kwekucala. Akususwanga...more

Mapungubwe's Golden Rhino

Mapungubwe yindzawo letsandzekako, netintsaba letinkhulu letisetulu kanye netihlahla tetimphandze letinkhulu letisetigodzini letiwela eMfuleni wase Limpopo - yindzawo lekahle...more

The Collapse of Mapungubwe

Iminyaka lemashumi lasikhombisa , bantfu base Mapungubwe baphila imphilo yabo esikalini lesikhulu. Bahola sive sabo nahulumende lobowuphatsa emakhilomitha latinkhulungwane...more

The Mapungubwe Capital Growth

Ngetikhatsi tabo AD 1220, bantfu base K2 bacolela kusuka baye endzaweni lencono. Tintfo betibahambela kahle, yini ngalokukhula ngekuphangisa kwentsengiso kanye nemadlelo abo...more

The Mapungubwe Collection

Le Nyuvesi yasePitoli itfwele tintfo letiningi letentiwe ngemuntfu letitfolwe eMapunguwe nase K2,lene mcokelelo lencane lebanjwe yi Nyuvesi yase Wits. Lokubuhlungu, letitintfo leticokelelwe...more

The Name Mapungubwe

Ngemnyaka wa 1933, lokutfolwa kwelithuna lelingatiwa lokuncomekako kwenteka dvute nemhlangano welitje lemvelo lelibanjwe ngekucina lokutsiwa nyalo ngumhlobiso wePhakhi Yesive...more

UNESCO and the Mapungubwe Cultural Landscape

iMapungubwe yindzawo yandvulo yesive sase Afrika lesachakaza ngasemnceleni weMfula we Limpopo kusuka ngesikhatsi semakhulu layimfica kuya kunkhulungwane nemakhulu...more

Visiting Mapungubwe

Le Phakhi Yesive yase Mapungubwe yavulela sive emagede ayo ngemnyaka wa 2004. Yindzawo yetilwane netihlahla letinhle; lebhalekako, lehlukile Kanye nalegcwele imimangaliso....more

Visitors to Mapungubwe National Park

I Phakhi yeSive yase Mapungubwe utfola tinkhulungwane tetivakash ngelilanga (kufaka ekhatsi tikolwa letiningi letihamba ngemacembu)futsi naletinombolo tiyakhula sonkhe sikhatsi....more

Zhizo People of Mapungubwe in Limpopo

Sikhatsi semakhulu layimfica sitsatfwa njengekucala SalobekuyiNsimbi Lendzala eNingizimu leseningizimu. Solo kukhona tinkhulumo letinconota ngekutsi kumbe...more