iNational Park yase Mapungubwe

© Roger de la Harpe

Lapho Emave Lamatsatfu Ahlanganakhona

Indzawo leyomile lebanti levulekile lenkhulu, lenetihlahla letinkhulu, kuphuma kwelilanga lokutsatsa umphefumulo, Letilwane letinkhulu letisihlanu lengiphansi kwesibhakabhaka lesifuna umtfunti ngaphansi kwetihlahla te mopani ... libhudlo lalokuluhlata lapho imifula yase Limpopo ne Sashe ihlangana, enta imimangaliso lapho emave lamatsatfu ahlangana ... lenandzawo lekhulisako, lechazanako lefihla Buntfu lobuhle Bemhlaba, lobuphakeme betintfo letehlukene letiphila emhlabeni, buhle lobukhulu kanye nebumcoka beslisiko.