Hermit Crab

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Hermit crab

Ligama lelinye lelatiwako

Kute

Ligama lesayensi

Paguroidea

Linani

Budze bemtimba busuka kulinye lisentimitha kuya kumashumi lamabili emasentimitha.

Kutiveta

Incenye yemtimba lengaba sisu sayo lesilula lesifihleka esigogweni seminenkhe yaselwandle. Umtimba wonkhe ungabambeka kuletigogo. Imilente lesihlanu lelapho yinye incenye yalemilente ivama kuhhuka. Letinye tisebentisa tipontji noma ema anemones kubhacela letigogo. Libala liyahluka kanye nansundvu, bovu, luphuti, muhlophe, luhlata losasibhakabhaka kanye nelibala lelimnyama lelivelako. Letinye tinemalayini/imigca kanye nemacashata emilenteni yato.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Umndeni lomkhulu/lonemandla we Paguroidea ufaka imindeni letisitfupha kanye netinhlobo letimashumi lasitfupha nesiphohlongo. Incenye yaletilwanyana taselwandle. Leligama lisukela ekuhlaleni kutigogo letimasekeni/lesetisebentisiwe ekucaleni. Tibambeka kakhulu kuletigogo uma tiphazamisekile. Tinemphilo lendze kakhulu yekuphila. Tingatfolwa emhlabeni, emantini lamasha nasemantini aselwandle. Titsandza emanti lavulekile njengaselwandle/emifula.

Kudla Kwato

Tidla titjalo letihluma emantini noma eceleni kwemanti, tibungu, titjalo noma tilwane letincane letindanda ngetulu kwemanti kanye netincenye temtimba letilahliwe.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza kanye nasetindzaweni letishisako/letibandzako letisemhlabeni wonkhe.

Tilwane Letatiwako

Anemone hermit crab - Dardanus pedunculatus
Stareye hermit crab - Dardanus venosus
Wolf hermit crab - Aniculus maximus