Kunakekelwa Kwalasebakhulile: Kuyakhutsata

© Eric Miller
Umbhali Jo-Anne Smetherham uyatsintseka ngalokuvela kuye kutsi akhulumise bogogo labasitfupha labavela eKhayelitsha, eKapa, lebonkhe bebavela kunhlangano lengekho kuhulumende Yabogogo Labalwa Nebuphuya kane neMbulalave (Gapa), ngalencwadzi ‘Laba Labangaphelelwa’. Lencwadzi iveta ngetindzaba tetimphilo tabo kusuka ngesikhatsi basemantfombatana lamancane etigodzini tase Eastern Cape, kuze kube seminyakeni yabo yebudzala solo banakekela imindeni yabo lese Khayelitsha, eKapa.

Emandla Ekuhlangana

Unikwe bulukhuni betimphilo talabogogo, ngulokuhlangana kanye neluvelo lwalabanye bo gogo be GAPA (Bogog Labalwa neBuphuya kanye neMbulalave) lokubenta bachubeke. Kantsi nalenhlangano yenta umsebenti loncomekako kakhulu.

Kube sivuno lesihle kakhulu kukhulumisana nalobogogo. Kuto tonkhe tigameko lababhekene nato laba bomake, banesigaba se kwetsembeka kanye ne ʹligcoziʹ lekhutsatako kubantfu labafana nami, labanetintfo tonkhe tekusebenta. Tindzaba tabo tinekutsembisa lokumangalisako. Banekudla inladzima lencane yekungaphelelwa kanye nemandla ngesicu sabo.

Bangikhutsatile mine ngekutsi kushoni kuba ngumuntfu.

Ngatsi ngisabhala letitintfo ngeva ngatsi ngiyahlanya noma ngiyaphupha kwadzinga kutsi ngime, ngihlale ndzawonye phindze ngithulile imizuzwana lemincane, ngitsatse lesisindvo lesikhulu ngaletintfo labogogo bebatisho. Labo gogo be GAPA bakhombisa kutsi kuhlupheka kungacishe kusichwalise, kepha nasikhona kukhansa, gcuma uphindze nawukhona ugijimele phambili futsi, buhle lobulapho kanye nemphumela ngayoyonkhe indlela.