Barbera

© Altydgedacht Vineyards

Inchazelo

Le Barbera yinhlobo yewayini yemagilebisi labovu lavama kusetjentiswa ematafuleni nakudliwa, kepha nase Nyakatfo yase Itali ekwenteni liwayini lelinetinhlase. Bete Sayensi abakhoni namanje kutfola imvelaphi yayo.

Lapho avela khona

Esigodzini sase nyakatfo kuya enshonalanga yase Ithali, lapho khona letinhlobonhlobo, lapho khona kube nentfutfuko iminyaka leminingi, itsatfwa njengelikhaya letinhlobonhlobo. Labachaza nge DNA, nomanje, kutfolwa tinhlobo letikhokha luphawu loluncane kuletinye tinhlobo takulesigodzi, kunconota kutsi le Barbera yatfulwa esigodzini ngesikhatsi.

Lenanhlobo ibonwa ngelisiko lekutsi liwayini lelinatfwa onkhemalanga, lelitsandvwako nge pasta, ngepizza, nga cheese noma isalami. Kuhlonishwa kwalo kwakhula emvakweminyaka lemashumi lamabili ngaloko kubongwa umlimi weliwayini wase Ithali, Giacoma Bologna wase Braida estate, lowaveta iBarbera yekucala emaveni ngemnyaka wa 1984 phindze ngalesosikhatsi wakhombisa tinhlobonhlobo’letinelikhono lekukhokha emawayini lacinile.

Kwenta leliwayini,Bolonga wavele wancutsa emavini kumikhicito lengephansi, kwavunwa emagilebisi ngesikhatsi lesisemuva kunalesijwayelwe, ngesiFrench ema barriques, lekuma French aok barrels lamancane.

Bahambi base Ithali bayisakatile lenhlobo eCalifornia endzaweni lese United States kanye nase Argentina. Nguyinye yalelimcoka lemawayini labovu lalinywako eIthali.

Lamanye emagama

Letinye tinchazelo tiyatiwa noma tiyasetjentiswa eIthali, kepha letinhlobo tatiwa kancono njenge Barbera kulamanye emave.

Kukhicitwa eNingizimu Afrika

Umprofethi Abraham Izak Perold wahambisa iBarbera ngetikhatsi tabo 1910 wabese Ralph Parker, umnikati we Altydgedacht estate lese Durbanville, wabangumunye webakhiciti bekucal labahlanyela loluhlobo ngetikhatsi tabo 1920.

Altydgedacht wagcizelela kusebentisa lenhlobo ekukhiciteni liwayini lelisetjentiswa ekuciniseni emasontfweni kakhulu, kepha ngemnyaka wa 1992 wabangumlimi wekucala kulelive lowalitsengisa njengenhlobo leyodvwa yeliwayini.

Kukhicitwa etigodzini

Lenhlobo inetinyatselo letincane noma letimbalwa laNingizimu Afrika. Kahle kahle yahlanyelwa endzaweni lekhulisiwe lese Durbanville. Ngekulungiselela kuphokophela loluhlobo, balimi labangaphansi kwelishumi basayinhlanyela namanje.

Kuhluma /Kukhula

Ikhula ngemtfutfo, nemandla ekukhokha ema t/ha lalishumi nakubili kuya kulalishumi nesihlanu ema t/ha. Kwentela kukhokha liwayini lelikahle lelingilo, emavini kumele aphocelelwe kutsi akhokhe tikhehle temagilebisi letincane.

Kuvutfwa

Lamagilebisi avutfwa asemancane, kusuka evikini lesibili enyangeni yeNdlovana.

Emagungumence

Lamagungumence asemkhatsini ngelinani phindze asandingilizi nesikhumba noma sigogo lesimunyama nasekavutfwe ngalokugcwele/lokuphelele.

Emacembe

Lamacembe awo laluhlata lotopele madze, nelinani lelisemkhatsini futsi ahlukaniseke kasihlanu.

Tilokatane nemagciwane

Le Barbera iyincelencele kumuhlwa lophansi nakumoya. Isendzaweni lekahle yekuvuna ngemushina.

Kusetjentiswa

La Ningizimu Afrika leBarbera ingatsengiswa njengayinye inhlobo yewayini noma lehlangene naletinye tinhlobo letinengi.

Kuvelela/Kunambitsa

Lamawayini lentiwe kumagelebisi lamancane ahlangane netitselo letomile naletinsha, kube lawo lakhiwe kumagilebisi lavutsiwe anemagungumence lamnyama kakhulu kanye nemacherry lamunyu.

Translated by Phindile Malotana