Anemones

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

i-Anemone

Alias

Timbali te Lwandle

Ligama Lesayensi

Actiniaria

Linani

Kusuka ku linye lisentimitha kuya kumabili emamitha ngebukhulu.

Kutibonakalisa

Umtimba loyindingilizi lonemgodzi ngekhatsi, lonamatseliswe ngetulu kwemhlaba lonalokuambako lokupatalele lokusapulede. Tiboya tigegelete umlomo. Emadvonsi etinhlwayi lasetiboyeni. Imibala ihlukahluka kusuka ebaleni lelinsundvu, leliphinki, lukhwebeletane, mtfubi naLusundvu kuya kuluhlata nabovu.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Indlela ye Actiniaria ifaka imindeni lengemashumi lamane nakune futsi nemacembu langetulu kwetinkhulungwane. Ema Anemones ahlobene kakhulu netinhlanti letinemibala kanye nema jellyfish. Tinetinhlayiya kulamadvonsi letiwasebentisako kusutela tilwane. Lamanye emacembu ashobela esihlabatsini noma ahlale ephayiphini. Emacandza etilwane letihlala emantini elwandle loluvulekile.

Kudla Kwato

Adla tilwanyana, titjalo letincane netimfishi letincane letindanda ngetulu kwelwandle noma kwemanti.

Kuhambisa Lutfo

Tivela ngatotonkhe tindlela tekushisa kanye nase Lwandle lwendzawo leshisako lwase mhlabeni wonkhe jikelele.

Liningi Letilwane

Giant anemome (Anemone Lenkhuu) - Heteractis magnifica
Sandy anemone (iAnemone yesihlaba) - Aulactinia reynaudi
Tiger anemone (iAnemone yeNgwe) - Nematanthus annamensis