Yellow Arum
Mogaladitwe

© Roger de la Harpe

Leina

[Serolane] Mogaladitwe

Leina la selatini

Zantedeschia sp

Tlhalošo

Mogaladitwe ke mosunkwane wa go ba gona sebaka se se telele. Lehlokwa modu wa semela se ke sekamodu sa meetse ntšhi ka mahlona a mmalwa; mahlare a tšwelela ka Diphalane. Ga go na le karolo ya semela se se šomišwago go dijo goba dihlare.

Mafelo a bodulo

Dimela tša Zantedeschia di gola ka mafelong a bjang, le mafelong a bophara a go bulega a bjang le mašokeng a fynbos ka botlalo bja letšatši, go se gantšhi ka seripa sa moriti, gomme di tšwelela ka mafelong ao a nago le pula ya dihla.

Dintlha tša naga

Zantedeschia ke leoko la mehuta ya diphedi tše seswai, di šupago tša tše, di lego fela ka Borwa bja Aforika, gomme o tee, Z. albomaculata, feteletša ka Borwa-Bogareng bja Aforika go ya Lebowa go leba ka Tanzania. Z. elliotiana e tsebja fela ka go lema.

Ka moka diphedi tše di hlaga ka mafelong a pula ya selemo, ntle le go Z. odorata ka Nieuwoudtville (ka pula ya mariga) le Z. aethiopica yeo e phatlaletšego le ka mafelong a metsee a letswai a leruri.