Mountain Aloe
Mokgopha wa Thaba

© Roger de la Harpe
Mountain Aloe.

Leina

Mokgopha wa Thaba

Latin leina

Aloe marlothii

Tlhalošo

Mohlare wo telele wa thito ye tee ka go mahlare a phatsima a botala bja leratadima-boputšwa, le mmeetlwa ye me nnyane; gape di na le matute a serolwana, a go swana le mamina. Matute a ile a šomišwa go alafa batho ka maleng mengwagakgolo ye mentšhi. Matšoba swere ke dithito tše koto; di le ka sebopego sa bonnyane a segwere. Matšoba a mmala wa namune mo dikaleng tša matsogo a tšwelela go tloga ka Phupu go ya go Phato. Thito e khupeditšwe ka mahlare a go oma. Dimela di itšhireletša go fula ke meetlwa ye thata le matute a go baba.

Mafelo a bodulo

Mokgopha marlothii e hwetšwa go tšwa profenseng ya Lebowa-Bodikela, Gauteng, Limpopo, Mpumulanga, Swaziland, Zimbabwe, Botswana le Mozambique go KwaZulu-Natala.

Dintlha tša naga

Bjalo ka ge bontši bja Mekgopha ya Mokgopha wa Thaba e dirišwa bjalo ka palo ya dihlare le Mazulu ka go šomiša mahlare le medu ka go di bidiša gomme ba šomiša meets a gona go lwešwa seboko se se golo le ditšo tše dingwe go alafa mathata a mala le bolwetse bja dipere.