Mapungubwe National Park

© Roger de la Harpe

Mo Dinaga Tše Tharo di Hlakanago

Ditseleng tša Arid Savanna, e tsenetše ke baobabs tše kgolo, letšatši le le botse, dikgolo tše hlano ka fase ga maratadima a sa felego; ba nyaka moriti ka tlase ga mehlare wa Mopani; â a meetsi a ma tala moo dinoka tša Limpopo le Sashe di hlakanago, moo di hlamago ntlha ya go makatša fao dinaga tše tharo di kopanago… selete se sa go kgahliša, go tutuetša le kgothatša se fihla bohwa bja lefase bja go makatšago, bjo humilego ka lefelo la bohwa bja diphedi tša tlhago, bogolo bja bobotse le tša setšo.

Driving Routes Inside Mapungubwe National Park

Le ge ke boditšwe gore tsela ya tikologo e tloga e le bothata le go ba le maswika, ga se e hlamilwe bjalo ka tsela ya lepheko go wena le motšhene wa gago....more

Early Settlers in Mapungubwe

Mokgwa wa bophelo wa setšo sa SeAfrika ka kakaretšo e be e le seo se loketšego tikologo le go kgona go bola ka tlhago....more

Excavations at K2 Mapungubwe

Dilo tše mmalwa tša go laetša gore, mo mengwageng ye mentši, k2 batho a oketšega ka bobona ka seleteng le go tiišetšwa bona seo se šalago ka kgwebišano le East Coast....more

K2 People of Mapungubwe

Go ba gona ga ba-Zhizo ka Schroda, lefelo la kepollo ya dilo tša kgale leo le bilego le dinyakišišo tša go tsenelela ka Profenseng ya Limpopo, se tšere sebaka sa go tšwa go 900 go ya 1000 Morago ga Kreste....more

Kingdom of Mapungubwe

Ka 8 Moranang 1933, ba ribollotše lebitla la go makatša kudu la setlogo seo se sa tsebjego, se tletšego didirišwa tša gauta, e be e dirilwe godimo ga tlhora ya leswika la tlhago ya mošate wa ka nageng ya lešoka...more

Limpopo-Shashe Transfrontier Conservation Area

Ka Juni ya ngwaga wa 2006, Afrika Borwa, Zimbabwe le Botswana di saenne Memorantamo wa Kwešišano (MOU) yeo e bego e bolela ka boikgafo le maikemišetšo a go hlama lefelo...more

Mapungubwe Basic Facts

Mapungubwe E mo Bodikela bja Lebowa mo khutlong ya Afrika Borwa, ka kopano ya Limpopo le dinoka tša shashe. E mollwaneng le Botswana le Zimbabwe, go lebana le Tuli Block....more

Mapungubwe Birding

Kgonagalo ya go hlokomela dinonyana mo Sefokeng sa Mapungubwe ga e fele. Phaka e mo tseleng ya tikologo gomme palo ye nngwe le ye nngwe ya mehuta wa dinonyana di ka tla gona....more

Mapungubwe Complex

Ka 1250 AD, Sefoka sa Mapungubwe e be e le ka godimo ga maatla a ona. Batho ba ba 5000 ba be ba dula mo mmotong, gomme se se e dumelela gore e be toropo ya mathomo ya Afrika Borwa....more

Mapungubwe Confluence

Segateletši sa Phala ke hlakano ya dinoka tša Limpopo le Shashe, lefelo leo dinaga tše tharo di hlakanago....more

Mapungubwe Cultural Landscape

Mmoto yo, wa go makatša, wa tora wa tlhago, o ile wa tiiša ka dikarolo ka leswika la go oma la masonry walling, ke senthara ya mathomo ya go tsebega e le mmušo sa mo Afrika Borwa....more

Mapungubwe Ecology, Flora and Fauna

Sefoka sa Mapungubwe se laetšwa ke kopanyo ya dimela tša Mopane Bushveld. Mehuta ye mmalwa ya tša tikologo ka gare ga Park di hlotše godimo mehuta ya go fapana....more

Mapungubwe Geology

Go ya ka Geology, Sefoka sa Mapungubwe se mo basin magareng ga kranaete cratons tše pedi (karolo ya legogo le le golo). Kgatelelo ye e bitšwa lepanta la go thetha la Limpopo....more

Mapungubwe Hill

Mafelelong a millennium ya mathomo ya nako ya go swana, East Coast ya Bogare bja Afrika e swaregile. Bašomi ba go thala ba Arab le Asian ba hwediše sehla sa diphefo tša kgwebo...more

Mapungubwe Museum

Karolo ya Maikemišetšo a museumâ ke go boloka kgoboketšo ya lešika la ka moso. Go šoma le thea ya Afrika Borwa ya dilo tša go hloma kgoro ya metallics gore e kgone go hlabolla bokgoni bja tikologo ya tsošološo....more

Mapungubwe National Park Accommodation

Ye ke seripa sa mapungubwe. Madulo a, a kgahliša! Dikampa tša go khutša tše nne ka moka ke tše mpša, gomme dipoelo di a kgahliša. Ga go na dintlwana tša dihlaka tša go bora mo....more

Mapungubwe National Park Activities

Go sepela ka lebelo magareng ga dinkgwethe tša go se tlwaelege tša mohlare wa mmušo - Baobab – mo ditseleng tša ditšhila le ditšhila, matlapa...more

Mapungubwe on the Banks of the Limpopo River

Ye ke tseleng ya tshwamare ye sepelago go ralala le dipanka tša Limpopo. E be e dirišwa go kata mollwane wo šireleditšego magareng ga Afrika Borwa le Zimbabwe...more

Mapungubwe Uncovered

Temošo ya mathomo ya sebjalebjale ya kgwebišano ya Mapungubwe e godile ka 1930, ge bathošweu ba ile ba thoma go hlotletša mmotong la mathomo....more

Mapungubwe's Golden Rhino

Mapungubwe ke lefelo le le botse, le thaba ye kgolo e folete, ka flat-topped Hills le molapo wa baobab-studded yo welago mo Nokeng ya Limpopo - ke mohuta wa lefelo yo o ka go kgethago ge o nyaka go thoma lapa....more

The Collapse of Mapungubwe

Mengwagea ye 75, batho ba Sefoka sa Mapungubwe ba be ba dula mo grand scale. Ba be ba buša mmušo yoo akareditšego 30 000 Square kilometers e bile o bapatšwa kudu mo seleteng...more

The Mapungubwe Capital Growth

Ka 1220 AD, batho ba K2 ba tšere sephetho sa go leba go boagišane bjo kaone. Dilo di be di ba sepelela gabotse, mo kgwebong ya bona le mašemong a bona katlego....more

The Mapungubwe Collection

Yunibesithi ya Tshwanee swara bontši bja dilo tša go kgabiša tše di hwetšagalago mo Mapungubwe le K2 le kgoboketšo ye nnyane ye swarwago ke Yunibesithi ya Wits....more

The Name Mapungubwe

Ka 1933, kutollo ye makatšago kudu ya lebitla la tlholego e sa tsebegege le be le dirilwe kgauswi le Samiti ya leswika la hlago gomme bjale ke ye nngwe ya seripa se lego sentara mo Mapungubwe....more

UNESCO and the Mapungubwe Cultural Landscape

Mapungubwe ke lefelo la kgale la tlhabologo ya Afrika leo le atlegilego mo dipankeng tša Noka ya Limpopo go tšwa go 900 AD go fihla 900 AD....more

Visiting Mapungubwe

Phaka Ya Mapungubwe Ya bosetšhaba e buletše setšhaba dikgoro tša yona ka ngwaga wa 2004. Ke lefelo le le botse; e fa dikgopotšo, e tletše ka dimakatšo....more

Visitors to Mapungubwe National Park

Phaka ya bosetšhaba ya Mapungubwe e amogela diketekete baeti ka letšatši (go akaretšwa le baeti ba bantši bao ba sekolo le dihlopha) gomme dinomoro di a gola ka mehla....more

Zhizo People of Mapungubwe in Limpopo

900 AD e tsebega e le mathoma a mafelelo a mengwaga ya tshipi mo Borwa bja Afrika....more