Kudu Lily
Lily ya Kudu

© Roger de la Harpe
Kudu Lily.

Leina

Lily ya Kudu

Leina la selatini

Pachypodium saundersii

Tlhalošo

Lešokošokwane la go monywa le nago le thito ya go ruruga le makala a go latela le dipekere. Mahlare a mmala wo motala le go phatsima ka mathoko a go swana le maphoto. Nako ya go thunya ya Lily ya Kudu ke nakong ya lehlabula le matšoba a mmala wo mošweu a tšwelela.

Mafelo a bodulo

Lily ya Kudu e hwetšwa ka Dithabeng tša Lebombo le ka mafelong a mangwe ka KwaZulu-Natal le Mpumalanga – le kgauswi le Swaziland le Zimbabwe.

Dintlha tša naga

Bjalo ka ge sebjalo se mela ka go iketla gomme e hloka mahlatse ka lebaka la tshenyo ya bodulo bja tšona ke batho ka go tsenelela. E ka se kgone go ikamantšha le mafelo a maswa ka pela ka mo go lekanego gomme mafelong a mangwe e nyakile e fedile.

Kantle le bobotse bja go kgahliša bja yona ga e na dikarolwana tše ntšhi tša mohola go motho. Nnete ke gore e na le dikarolwana tša mpholo tšeo di ka ba kotsi go diruiwa.