Kingfisher

© Roger de la Harpe
Malachite Kingfisher found in KwaZulu-Natal South Africa.

Ponalo

Diswaradihlapi tša Kgoši ke tše nngwe tša mmala wo botse wa dinonyana, gomme dina le mantšu a godimo a makgwakgwa le dipontšho tša bolekane tša go makatša. Bontši bja mehuta ye ya diphidi bona le mapheko a botala bja leratadima, gomme tše ntšhi di na le melomo ye hubedu. Tše dingwe di ikamantšhitše bonolo go phetošo ya madulo a dilo tša tlhago ke batho, e bile di ka bonwa ka mafelong a dirapana tša bodulo setoropo.

Dijo

Ka ntle le maina a tšona, ga se ka moka ka diswaradihlapi tša kgoši (kingfishers) di jago dihlapi- tše ntšhi di ja nama (di ja diphoofolo tša goba le mokotlo go swana le digagabi, magotlo le dinonyana) goba tša go ja tša go ja dihlokamokokotla (di ja dikhunkhwane le tše dingwe tša go hloka mokotla), gomme tše dingwe ga di ke di bonwa kgauswi le meetse.

Boitshwaro

Diswaradihlapi tša kgoši di nna go ikhutša ka maemo a thwii, ye kopana ya hlogo ye kgolo, molala o koto le go ba le molomo o mo telele, wo koto. Ke tša leloko la coraciiformes gomme di amana le baji ba dinose le dirolara. Ge di fofa moyeng, diswaradihlapi tša kgoši di lebelo gomme di ya thwii, ga se gantšhi di fofela godimo ga legato la mehlare. Ge di tsoma dihlapi, seswarahlapi sa kgoši se wela dilo ka hlogo mathomo meetseng le go boela godimo moo e bego e dutše gona go bolaya le go ja ba motšwasehlabelo wa yona. Ka tlwaelo diswaradihlapi tša kgoši di robala ka thaneleng goba moleteng.

Moo ba hwetšwago gona

Go na le mehuta ye e 86 ya diswaradihlapi tša kgoši lefaseng ka bophara. Aforika e na 18 ya mehuta, tše lesome tša tšeo di hlagago ka Bohlabela le Borwa bja Aforika.

Diswaradihlapi tša go rea dihlapi

Diswaradihlapi tša kgoši tša maleba tša meetseng di emetšwe ka thokong ya ka Borwa bja Aforika ke Swaradihlapi ya kgoši ye nnyane ya Malachite, ye e swanago eupša e kgolwana go feta Swarahlapi ya kholoro ya Serapana ya Kgoši, Swarahlapi ye Kgoparara ya Kgoši le Swarahlapi ya Pie ya go hlomphega ya Kgoši. Mehuta ya tše nne tše di ja dihlapi fela goba dibopiwa tše dingwe (ya Kgoparara e rata molaba wa noka, le Malachite e tšea palo ya godimo ya kolobitsane le seboba sa mohlaka le diboko) gomme ga di nke di bonwa kgole le meetse. Kamoka di belega ka meleteng ye epilwego ka mabopong a dinoka, gomme tše tharo tša mathomo tša go hlalošwa di šireletša selete ka kudu. Swarahlapi y a Pied ya kgoši e diragala ka dihlopha tša malapa, gomme ye nnyane ya go belegwa le sehla sa gantšhi di thuša go godiša pelego ye e latelago ya batswadi, gomme tše lesomepedi goba go feta di ka kgobokana go dula ka mepeteng ya dimela tša Papyrus bošego. Ka go ba setsebi ka go fofa e eme moyeng, swarahlapi ya pied ya kgoši o kgona go tsomana le dihlapi le gee le kgole le lebopo la noka, lefelo le bulegilego la letangwana goba go feta makhubung a lewatle go bapela le lebopo. E fihlelela disentimetara tše 30 ka botelele, Swarahlapi ye kgoparara ya kgoši, ke ye kgolo go di feta kamoka mo lelokong lefaseng, le fela Kookaburra ya go sega (swarahlapi ye e sa ratego meetse ya Australia) e e latelago.

Diswaradihlapi tša go sa ree dihlapi

Mehuta ya Diswarahlapi tša kgoši tša Aforika di dikhunkhwane, dihloka mekokotlo tša maoto a mantšhi le tša go ba le mokokotlo yeo gantši e tšeiwago ka morago ga go kotama mo lefelong la go emelela. Tše mmalwa tša diphedi tše gantšhi ke mehuta ya go nna e lego kgauswi le meetse le ge go le bjalo, ka ge di belegela ka mabopong a dinoka. Swarahlapi ye nnyane ya Pygmy ga e fete sekerete ka botelele, eupša mmala wa yona wa botsothwa, le bokhubetšwana bja go kgahliša le mafofa a botala bja leratadima bjo bosehla le yona ke pono ya botumo. Nonyana ye e nnyane ke mofaladi go tla Borwa bja Afrika go tšwa go mafelo a Di-Tropic, ka go tšea leeto la yona le le letelele ka leswiswing. Ka maswabi, bontšhi bja diswarahlapi tša kgoši tše botse di bolawa ka go fofela go digalase tša meago ka morago ga leswiswi. Ke ye nngwe ya nonyana ya go hudugela ka Aforika, e na le boitshepo kudu ke ye e lego Swarahlapi ya lešata ya mašoka ya go bega selemo sa dipula tša Borwa bja Zambezi, ka modumo wa wa makgwakgwa le go bušeletša ' ki. . . . . trrrrr'.

Bobedi bja dinonyana tša mmala wa go hlakana ga botala bja leratadima le botala le boso tše di boloka lefelo le le lebanego le molete wa mohlare moo di tla beelago gona mae - le go tšea dikgwedi tše mmalwa go bapatša go ba gona ga tšona go baphadišani la lešata la go goa kutu nakwana fela b le go bontsha go ntšha mafofa. Ya go swana le yona e bego Swarahlapi ya kgoši ya dihlatšana tša lebopo ya Aforika ka go šomiša dithokgwa tša ka lebopong go belegiša (molete wa mohlareng), eupša e fetsa nako ye ntšhi kudu ka dihlatšaneng tša mabopo mafelong a ka moo e jago melaba le diphoofotšwana tša ka meetseng.

Swarahlapi ya katiba ye tsothwa ya kgoši ga se mohudugedi, le ge e ka ba e le nonyana ya lešoka, ke ke moagi wa ditoropo tša Afrika Borwa tša mahlare go swana le Johannesburg, Pretoria, Cape Town, Nelspruit le Durban. Bjalo ka Diswarihlapi tša kgosi tše dingwe, bobedi bja tšona bo dula mmogo gomme bo nna lefelong le tee go fihla mengwaga ye mmalwa. Swarahlapi ya katiba ye tshehla ya kgoši ke modudi wa ka Aforika Bohlaba, le palo ye nnyane ya dihudugedi tša borwa bja Zambezi ngwaga o mongwe le o mongwe magareng ga Dibatsele le Moranang. Swarahlapi ye ya go ja dikhunkhwane e epa Molete wa sehlaga ka mabopong, gomme gantšhi e hwetšwa kgauswi le mafelong omilego a tsela ya meetse. E nnayane go tšona kamoka gomme e hlokago mmala go bapiša le tše dingwe tša Diswarahlapi tša kgoši ke swarahlapi ya methalo ya kgošiye e sego ya meetse, nonyana ye e hwetšwago ka bogare bja Kalahari le madulo a go omelela. Ke nonyana ya go dira sehlaga moleteng wa mohkare gomme e ja kudu di-gecko tše kopana, digagabi tše dingwe tše nnyane le dikhunkhwane.